• Dátum účinnosti

10/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

10
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 6. februára 2018, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 47/2018 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Národná banka Slovenska podľa § 7 ods. 9 a § 8 ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky (oznámenie č. 454/2011 Z. z.) sa mení takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 1 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „a § 4 ods. 1 písm. i)“.
3.
V §1 ods. 2 sa slová „§ 4 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 5“.
4.
V § 1 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a § 4“.
5.
V § 2 ods. 14 a § 3 ods. 11 sa slová „§ 27 ods. 9 zákona“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 13 zákona“.
6.
§ 4 sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6.
7.
V § 6 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2018.
Jozef Makúch v. r.
guvernér