• Dátum účinnosti

8/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

8
OPATRENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z 16. mája 2017 č. SELP-34-8/2017-OdL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-99-36/2015-OdL o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov
Konsolidované znenie novelizovaného opatrenia

(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 112/2017 Z. z.)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 3 a zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-99-36/2015-OdL o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov (oznámenie č. 419/2015 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 2 znie:

„(2) V hodnostnom zbore mužstva pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo
sa na výkon funkcie dezinfektor, starší zberač ranených, starší zberač ranených – vodič, starší zberač ranených – špecialista a zdravotnícky špecialista – vodič požaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností3) (ďalej len „odborná spôsobilosť“) v zdravotníckom povolaní
a) sestra,
b) pôrodná asistentka,
c) zdravotnícky záchranár,
d) zdravotnícky asistent alebo
e) sanitár.“.
2.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore poddôstojníkov pre vojenskú odbornosť inžinierska letecká služba sa požaduje najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore v skupine študijných odborov strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II alebo elektrotechnika alebo v študijnom odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách alebo v jednom zo zameraní študijného odboru mechanik lietadiel.“.
3.
V § 2 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pre vojenskú odbornosť služba letiskového zabezpečenia v špecializácii odborník na technickú, požiarnu a záchrannú službu na letisku“.
4.
V § 3 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenskú odbornosť letectvo v špecializácii pilot sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore z podskupiny študijných odborov obrana a vojenstvo alebo v študijnom odbore doprava.
(5) Na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenskú odbornosť inžinierska letecká služba sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore strojárstvo, údržba strojov a zariadení, dopravné stroje a zariadenia, motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá, elektronika, elektrotechnika alebo výzbroj a technika ozbrojených síl.“.
5.
V § 3 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 8.
6.
V § 3 ods. 6 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) fyzioterapeut,“.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).
7.
V § 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré sú rozhodujúce na výkon funkcie.“.
8.
V § 5 ods. 4 sa čiarka za slovom „mužstva“ nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová
„a podľa § 3 ods. 1 písm. a) prvého, tretieho a piateho bodu v hodnostnom zbore dôstojníkov“.
9.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Na výkon funkcie pre vojenské odbornosti podľa § 3 ods. 1 písm. a) v hodnostnom zbore dôstojníkov sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore výzbroj a technika ozbrojených síl v študijnom programe elektronické zbraňové systémy.“.
10.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
㤠6a
Na výkon funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo, do ktorej sa profesionálny vojak ustanoví po 1. júni 2017 a ktorej obsahom nie je vykonávanie odborných činností rovnakého charakteru, ktoré sú rozhodujúce na výkon funkcie, ktorú profesionálny vojak vykonával vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo k 31. máju 2017, sa požaduje vzdelanie a odborná spôsobilosť podľa § 4.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2017.
Peter G A J D O Š v. r.
minister obrany
Slovenskej republiky