• Dátum účinnosti

7/2017

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

7
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 26. apríla 2017 č. MF/008740/2017- 421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
Konsolidované znenie novelizovaného opatrenia

(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 106/2017 Z. z.)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení opatrenia z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421 (oznámenie č. 179/2006 Z. z.), opatrenia z 23. apríla 2008 č. MF/009212/2008-421 (oznámenie č. 177/2008 Z. z.), opatrenia z 20. mája 2010 č. MF/011928/2010-421 (oznámenie č. 264/2010 Z. z.), opatrenia z 18. augusta 2010 č. MF/021218/2010-421 (oznámenie č. 376/2010 Z. z.), opatrenia z 29. októbra 2010 č. MF/025825/2010-421 (oznámenie č. 414/2010 Z. z.), opatrenia z 20. februára 2012 č. MF/010211/2012-421 (oznámenie č. 67/2012 Z. z.), opatrenia zo 4. decembra 2013 č. MF/23213/2013-421 (oznámenie č. 455/2013 Z. z.), opatrenia z 12. novembra 2014 č. MF/19698/2014-421 (oznámenie č. 329/2014 Z. z.), opatrenia zo 16. septembra 2015 č. MF/017458/2015-421 (oznámenie č. 261/2015 Z. z.), opatrenia zo 16. marca 2016 č. MF/009798/2016-421 (oznámenie č.159/2016 Z. z.), opatrenia z 18. mája 2016 č. MF/013944/2016-421 (oznámenie č. 182/2016 Z. z.) a opatrenia zo 7. decembra 2016 č. MF/019194/2016-421 (oznámenie č. 346/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písm. c) a ods. 6 sa za slovo "na“ vkladá slovo „samostatných“.
2.
V prílohe prvej časti kód 2 štátny rozpočet znie:
„2 štátny rozpočet
21 príjmy a výdavky rozpočtových organizácií – vrátane príjmov a výdavkov rozpočtu ústredného orgánu štátnej správy ako rozpočtovej organizácie
211 príjmy a výdavky
212 prevod výdavkov z výdavkového účtu na samostatný účet a prevod príjmov zo samostatného účtu na príjmový účet
22 príspevkové organizácie – rozpočet príspevkovej organizácie“.
3.
V prílohe druhej časti písmene A. kód 29 znie:
„29 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky“.
4.
V prílohe tretej časti písmene A. sa za podpoložku 221005 vkladá podpoložka 221006, ktorá znie:
„221006 Poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla“.
5.
V prílohe tretej časti písmene C. položka 456 znie:
„456 Iné príjmové finančné operácie
456001 Vklady do základného imania
456002 Prijaté finančné zábezpeky
456003 Kurzové rozdiely
456004 Príjmové finančné operácie súvisiace s medzibankovými transakciami a klientskymi transakciami
456005 Ostatné príjmové finančné operácie“.
6.
V prílohe tretej časti písmene C. položka 819 znie:
„819 Iné výdavkové finančné operácie
819001 Dlhové cenné papiere
819002 Vrátené finančné zábezpeky
819003 Kurzové rozdiely
819004 Výdavkové finančné operácie súvisiace s medzibankovými transakciami a klientskymi transakciami
819005 Ostatné výdavkové finančné operácie“.
7.
V prílohe sa tretia časť dopĺňa písmenom D., ktoré znie:
„D. PREVODY
900 Prevody na samostatnom účte štátnej rozpočtovej organizácie
1. PREVODOVÉ PRÍJMY
910 Príjem z prevodu na bežné výdavky
911 Príjem z prevodu na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania za december
912 Príjem z prevodu na poistné a na príspevok do poisťovní za december
913 Príjem z prevodu na tovary a služby
914 Príjem z prevodu na bežné transfery
920 Príjem z prevodu na obstarávanie kapitálových aktív a z prevodu na kapitálové transfery
2. PREVODOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
930 Príjmová prevodová finančná operácia
940 Výdavková prevodová finančná operácia“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Peter Kažimír v. r.
minister financií Slovenskej republiky