• Dátum účinnosti

6/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

6
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 8. marca 2017 č. MF/007720/2017-323, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
Konsolidované znenie opatrenia

(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 66/2017 Z. z.)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 7 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice (oznámenie č. 7/2013 Z. z.) v znení výnosu zo 14. mája 2014 č. MF/003114/2014-321 (oznámenie č. 134/2014 Z. z.), výnosu z 10. decembra 2014 č. MF/025384/2014-321 (oznámenie č. 383/2014 Z. z.) a výnosu z 2. decembra 2015 č. MF/022689/2015-323 (oznámenie č. 418/2015 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa písmeno f) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Slovenské národné múzeum,“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa piaty bod.
3.
V § 2 ods. 1 sa písmeno h) dopĺňa bodom 15, ktorý znie:
„15. Dopravný úrad,“.
4.
V § 2 ods. 1 písm. i) prvý bod znie:
„1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,“.
5.
V § 2 ods. 1 písm. i) deviaty bod znie:
„9. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,“.
6.
V § 2 ods. 1 písm. i) bod 14 znie:
„14. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu,“.
7.
V § 2 ods. 1 písm. k) sa vypúšťa bod 12.
Doterajšie body 13 až 21 sa označujú ako body 12 až 20.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.
Peter Kažimír v.r.
minister financií