• Dátum účinnosti

5/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
OPATRENIE
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
z 13. marca 2017 o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 59/2017 Z. z.)

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 151/2014 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Odmena člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky je 400 eur za mesiac.
(2)
Odmena člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky je splatná mesačne pozadu vo výplatných termínoch určených pre štátnych zamestnancov v služobnom úrade, ktorým je Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.
§ 2
Zrušuje sa výnos Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 173/2014 Z. z. o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.
Tibor Menyhart v. r.