• Dátum účinnosti

44/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

44
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 8. decembra 2017 č. MF/016923/2017-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 343/2017 Z. z.)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je uvedený v prílohe.
§ 2
Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty podľa doterajšieho predpisu sa použije pri podávaní daňových priznaní za obdobia, ktoré končia najneskôr 31. decembra 2017, a pri podávaní daňových priznaní podľa § 78 ods. 4 zákona v znení zákona č. 246/2012 Z. z., ak daňová povinnosť vznikla najneskôr 31. decembra 2017.
§ 3
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. októbra 2011 č. MF/23118/2011-73, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (oznámenie č. 439/2011 Z. z.).
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Peter Kažimír v. r.
minister financií
Príloha k opatreniu č. 44/2017 Z. z.