• Dátum účinnosti

42/2017

Časová verzia predpisu účinná od 03.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

42
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
č. 15 z 12. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 341/2017 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Národná banka Slovenska podľa § 77 ods. 7, a § 139 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 223/2014 Z. z.) v znení opatrenia č. 2/2015 (oznámenie č. 51/2015 Z. z.) a opatrenia č. 29/2015 (oznámenie č. 63/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) sa slová „v prílohe č. 1a“ nahrádzajú slovami „v osobitnom predpise,1)“.
2.
V § 1 ods. 1 písm. b) sa slová „v prílohe č. 1b“ nahrádzajú slovami „v osobitnom predpise,1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. .../2017 Z. z.).“.
3.
V § 1 ods. 1 písmená f) a g) znejú:

„f) hlásenie o uzatvorených obchodoch Ocp (BMO) 16-99 vypracované podľa osobitných predpisov,2)
g) hlásenie o pozastavení, obnovení a vylúčení finančných nástrojov z obchodovania Bcp (NBS) 09-99 vypracované podľa osobitného predpisu.3)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014) v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/590 z 28. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa oznamovania transakcií príslušným orgánom (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017).
3) Opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom (oznámenie č. 651/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.“.

4.
V § 1 ods. 1 písmeno i) znie:
„i) hlásenie referenčných údajov o finančných nástrojoch Bcp (NBS) 08-98 vypracované podľa osobitného predpisu,3)“.
5.
V § 1 ods. 2 písm. a) sa slová „v prílohe č. 1a“ nahrádzajú slovami „v osobitnom predpise,1)“.
6.
V § 1 ods. 2 písm. b) sa slová „v prílohe č. 1b“ nahrádzajú slovami „v osobitnom predpise,1)“.
7.
V § 1 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
8.
V § 2 odsek 6 znie:
„(6) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. f) sa vypracúva denne, ak sa vykonala transakcia.“.
9.
V § 2 sa vypúšťajú odseky 7 a 9.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7 a doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 10.
10.
V § 2 ods. 8 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
11.
V § 2 ods. 9 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
12.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až f), h), j) a k) a odseku 2 sa predkladajú elektronicky v informačnom systéme Štatistický zberový portál.“.
13.
V § 3 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 10.
14.
V § 3 ods. 2 a 3 sa vypúšťajú slová „a i)“.
15.
V § 3 odsek 5 znie:
„(5) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. f) sa predkladá najneskôr nasledujúci pracovný deň po uzatvorení transakcie.“.
16.
V § 3 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.
17.
V § 3 ods. 7 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a písm. i)“.
18.
V 3 ods. 8 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
19.
Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý znie:
㤠4b
Výkazy za obdobie pred 3. januárom 2018 sa zostavia a predložia podľa právnych predpisov účinných do 2. januára 2018.“.
20.
Prílohy č. 1a a 1b sa vypúšťajú.
21.
V prílohe č. 3 sa vo vzore výkazu Ocp (PIS) 2-04 vypúšťa časť H. Informácie o štruktúre majetku klienta. Doterajšia časť I sa označuje ako časť H. V časti H sa slová „I. Organizovanie mnohostranného obchodného systému (MTF)“ nahrádzajú slovami „H. Organizovanie mnohostranného obchodného systému (MTF)“.
22.
V prílohe č. 3 Metodike na vypracúvanie k hláseniu o poskytovaných investičných službách, investičných činnostiach a vedľajších službách Ocp (PIS) 2-04 sa vypúšťa časť H. Doterajšia časť I. sa označuje ako časť H.
23.
Príloha č. 4 sa vypúšťa.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 3. januára 2018.
Jozef Makúch v. r.
guvernér