• Dátum účinnosti

41/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

41
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
č. 14 z 12. decembra 2017 o predkladaní výkazov veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery na účely vykonávania dohľadu
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 338/2017 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 20a ods. 22, § 20b ods. 9 a § 23 ods. 11 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Výkazy predkladané veriteľom poskytujúcim spotrebiteľské úvery bez obmedzenia rozsahu sú tieto:
a)
Hlásenie o objeme poskytnutých spotrebiteľských úverov Spo (OBN) 3-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 1,
b)
Hlásenie o finančných ukazovateľoch Spo (FUK) 4-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 2,
c)
Hlásenie o spotrebiteľských úveroch Spo (SPU) 5-01, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 3,
d)
Hlásenie o iných úveroch Spo (INU) 6-01, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 4,
e)
Hlásenie o reklamáciách, súdnych sporoch a trestných oznámeniach Spo (RST) 7-01, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 5,
f)
Hlásenie o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch Spo (RPMN) 8-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 6.
(2)
Výkazy predkladané veriteľom poskytujúcim spotrebiteľské úvery v obmedzenom rozsahu sú tieto:
a)
Hlásenie o objeme poskytnutých spotrebiteľských úverov Spo (OBO) 2-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 7,
b)
Hlásenie o finančných ukazovateľoch Spo (FUK) 4-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 2,
c)
Hlásenie o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch Spo (RPMN) 8-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 6.
(3)
Výkazy predkladané iným veriteľom sú tieto:
a)
Hlásenie o iných úveroch Spo (INU) 6-01, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 4,
b)
Hlásenie o reklamáciách, súdnych sporoch a trestných oznámeniach Spo (RST) 7-01, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 5.
§ 2
(1)
Výkaz podľa § 1 ods. 2 písm. a) sa vypracúva mesačne, podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
(2)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a), b) a f) a ods. 2 písm. b) a c) sa vypracúvajú štvrťročne, podľa stavu k poslednému dňu príslušného štvrťroka kalendárneho roka.
(3)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. c) až e) a ods. 3 písm. a) a b) sa vypracúvajú ročne, podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka.
(4)
Ak sa použije ako účtovné obdobie hospodársky rok, ktoré je posunuté oproti účtovnému obdobiu, ktorým je kalendárny rok o určitý časový úsek, lehoty na vypracúvanie výkazov určené
v odsekoch 1 a 2 sa predlžujú o tento časový úsek.
§ 3
(1)
Výkazy podľa § 1 sa predkladajú elektronicky v informačnom systéme Štatistický zberový portál.
(2)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a f) a ods. 2 písm. a) a c) sa predkladajú do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú.
(3)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) sa predkladajú do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú, okrem výkazov vypracúvaných podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka.
(4)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. c) až e) a ods. 3 písm. a) a b) sa predkladajú do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
(5)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) vypracúvané podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka, sa predkladajú takto:
a)
na základe predbežných údajov, predbežné hlásenie, a to do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, zostavené podľa predbežných údajov, známych k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka, upravených o účtovné prípady účtované od 1. januára do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
b)
na základe údajov z ročnej účtovnej závierky, riadne hlásenie, a to do 30 kalendárnych dní
po zostavení ročnej účtovnej závierky,
c)
na základe predĺženia lehoty na vypracovanie riadnej účtovnej závierky správcom dane, mimoriadne hlásenie, a to do 25. apríla nasledujúceho kalendárneho roka, zostavené podľa údajov k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka, známych k 31. marcu nasledujúceho kalendárneho roka.
(6)
Ak sa použije ako účtovné obdobie hospodársky rok, ktoré je posunuté oproti účtovnému obdobiu, ktorým je kalendárny rok, o určitý časový úsek, lehoty na predkladanie výkazov
podľa odsekov 2, 3 a 5 sa predlžujú o rovnaký časový úsek.
§ 4
Toto opatrenie sa nevzťahuje na veriteľa, ktorý je bankou, zahraničnou bankou alebo pobočkou zahraničnej banky.
§ 5
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. októbra 2015 č. 9/2015 o predkladaní výkazu veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery v obmedzenom rozsahu (oznámenie
č. 251/2015 Z. z.).
§ 6
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Jozef Makúch v. r.
guvernér
Príloha č. 1 k opatreniu č. 41/2017 Z. z.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 41/2017 Z. z.