• Dátum účinnosti

40/2017

Časová verzia predpisu účinná od 03.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

40
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
č. 13 z 12. decembra 2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 337/2017 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Výkazy predkladané bankou sú tieto:
a)
Bilancia aktív a pasív Bil (NBS) 1-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 1,
b)
Výkaz ziskov a strát Bil (NBS) 2-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 2,
c)
Hlásenie o aktuálnej zostatkovej dobe splatnosti aktív a pasív a o odhadovanej dobe splatnosti aktív a pasív Bd (LIK) 3-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 3,
d)
Hlásenie o citlivosti na zmenu úrokových mier Bd (HUC) 53-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 4,
e)
Hlásenie o kmeňovom liste banky a pobočky zahraničnej banky Ep (NBS) 1-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 5,
f)
Hlásenie o evidencii finančných aktív a finančných záväzkov Bd (ZPZ) 1-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 6,
g)
Hlásenie o odmeňovaní Bd (ODM) 22-01 / Bdk (ODM) 60-01, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 7,
h)
Hlásenie o poskytovaných investičných službách, investičných činnostiach a vedľajších službách Ocp (PIS) 2-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise,1)
i)
Hlásenie o poplatkoch účtovaných klientom Ocp (PUK) 13-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise,1)
j)
Hlásenie o uzatvorených obchodoch Ocp (BMO) 16-99, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise,1)
k)
Hlásenie referenčných údajov o finančných nástrojoch Bcp (NBS) 8-98, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise1)
l)
Hlásenie o rizikových charakteristikách úverov Bd (RCH) 61-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 8,
m)
Hlásenie o plánoch financovania P-01, P 02 / Pk 01, Pk 02 a Pk 03, ktorých vzory vrátane metodiky na ich vypracúvanie sú uvedené v prílohe č. 9,
n)
Hlásenie o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch Spo (RPMN) 8-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 10,
o)
Hlásenie o spotrebiteľských úveroch Spo (SPU) 5-01, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 11,
p)
Hlásenie o iných úveroch Spo (INU) 6-01, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 12,
q)
Hlásenie o reklamáciách, súdnych sporoch a trestných oznámeniach Spo (RST) 7-01, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 13,
r)
Hlásenie o pozastavení, obnovení a vylúčení finančných nástrojoch z obchodovania Bcp (NBS) 09-99, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise.1)
(2)
Výkazy predkladané pobočkou zahraničnej banky sú tieto:
a)
Bilancia aktív a pasív Bil (NBS) 1-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 1,
b)
Výkaz ziskov a strát Bil (NBS) 2-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 2,
c)
Hlásenie o aktuálnej zostatkovej dobe splatnosti aktív a pasív a o odhadovanej dobe splatnosti aktív a pasív Bd (LIK) 3-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 3,
d)
Hlásenie o citlivosti na zmenu úrokových mier Bd (HUC) 53-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 4,
e)
Hlásenie o kmeňovom liste banky a pobočky zahraničnej banky Ep (NBS) 1-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 5,
f)
Hlásenie o evidencii finančných aktív a finančných záväzkov Bd (ZPZ) 1-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 6,
g)
Hlásenie o poskytovaných investičných službách, investičných činnostiach a vedľajších službách Ocp (PIS) 2-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise,1)
h)
Hlásenie o poplatkoch účtovaných klientom Ocp (PUK) 13-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v osobitnom predpise,1)
i)
Hlásenie o rizikových charakteristikách úverov Bd (RCH) 61-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 8,
j)
Hlásenie o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch Spo (RPMN) 8-04, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 10,
k)
Hlásenie o spotrebiteľských úveroch Spo (SPU) 5-01, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 11,
l)
Hlásenie o iných úveroch Spo (INU) 6-01, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 12,
m)
Hlásenie o reklamáciách, súdnych sporoch a trestných oznámeniach Spo (RST) 7-01, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 13.
(3)
Hlásenia podľa odseku 1 písm. l) a odseku 2 písm. i) sa nepredkladajú, ak nie sú k dispozícii údaje potrebné na ich vyplnenie.
§ 2
(1)
Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. a) sa vypracúva ročne, podľa stavu k prvému dňu príslušného kalendárneho roka. Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až c) sa vypracúvajú mesačne, podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
(2)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. d) až f), h), i), l) a n) sa vypracúvajú štvrťročne, podľa stavu k poslednému dňu príslušného štvrťroka kalendárneho roka.
(3)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. g), m), o) až q) sa vypracúvajú ročne, podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka.
(4)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. j) a k) sa vypracúvajú denne, ak sa obchod uzavrel.
(5)
Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. r) sa vypracúva bez zbytočného odkladu, ak sa pozastaví, obnoví a vylúči finančný nástroj z obchodovania.
(6)
Výkaz podľa § 1 ods. 2 písm. a) sa vypracúva ročne, podľa stavu k prvému dňu príslušného kalendárneho roka. Výkazy podľa § 1 ods. 2 písm. a) až c) sa vypracúvajú mesačne, podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
(7)
Výkazy podľa § 1 ods. 2 písm. d) až j) sa vypracúvajú štvrťročne, podľa stavu k poslednému dňu príslušného štvrťroka kalendárneho roka.
(8)
Výkazy podľa § 1 ods. 2 písm. k) až m) sa vypracúvajú ročne, podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka.
(9)
Ak sa použije ako účtovné obdobie hospodársky rok, ktoré je posunuté oproti účtovnému obdobiu, ktorým je kalendárny rok o určitý časový úsek, lehoty na vypracúvanie výkazov podľa odsekov 1 až 3, 6 a 7, s výnimkou výkazov podľa § 1 ods. 1 písm. o) až q), sa predlžujú o rovnaký časový úsek.
§ 3
(1)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až k), m) až r) a ods. 2 písm. a) až h) a j) až m) sa predkladajú elektronicky v informačnom systéme Štatistický zberový portál.
(2)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. l) a ods. 2 písm. i) sa predkladajú ako šifrované súbory elektronicky cez webové rozhranie vytvorené a zabezpečené Národnou bankou Slovenska.
(3)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) a b) sa predkladajú do 15 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú, okrem výkazov vypracúvaných podľa odsekov 4 až 8 takto:
a)
súhrnne za ústredie a pobočky v Slovenskej republike,
b)
súhrnne za ústredie, pobočky v Slovenskej republike a pobočky v zahraničí,
c)
za pobočky zahraničných bánk z ich činnosti na území Slovenskej republiky.
(4)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) a b), vypracúvané podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka, sa predkladajú na základe predbežných údajov, zostavené podľa predbežných údajov, známych k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka, upravené o účtovné prípady účtované od 1. januára do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka, a to do dvanásteho pracovného dňa v mesiaci január nasledujúceho kalendárneho roka takto:
a)
súhrnne za ústredie a pobočky v Slovenskej republike,
b)
za pobočky zahraničných bánk z ich činnosti na území Slovenskej republiky.
(5)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) a b), vypracúvané podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka, sa predkladajú na základe údajov z ročnej účtovnej závierky, do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka takto:
a)
súhrnne za ústredie a pobočky v Slovenskej republike,
b)
súhrnne za ústredie, pobočky v Slovenskej republike a pobočky v zahraničí,
c)
za pobočky zahraničných bánk z ich činnosti na území Slovenskej republiky.
(6)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a), vypracúvané podľa stavu k prvému dňu príslušného kalendárneho roka, sa predkladajú na základe predbežných údajov, zostavené podľa predbežných údajov, známych k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka, upravené o účtovné prípady účtované od 1. januára do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka, a to do 15. februára kalendárneho roka takto:
a)
súhrnne za ústredie a pobočky v Slovenskej republike,
b)
za pobočky zahraničných bánk z ich činnosti na území Slovenskej republiky.
(7)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a), vypracúvané podľa stavu k prvému dňu príslušného kalendárneho roka, sa predkladajú podľa stavu k prvému dňu príslušného kalendárneho roka, a to do 31. marca kalendárneho roku takto:
a)
súhrnne za ústredie a pobočky v Slovenskej republike,
b)
za pobočky zahraničných bánk z ich činnosti na území Slovenskej republiky.
(8)
Ak sa banke a pobočke zahraničnej banky ako daňovníkovi dane z príjmov predĺži lehota na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu,2) predkladajú sa výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) a b), bezodkladne po zostavení ročnej účtovnej závierky; v takomto prípade sa predloží k 31. marcu kalendárneho roka informácia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a predmetné výkazy sa predkladajú aj k 31. marcu kalendárneho roka, a to na základe údajov o stave majetku, čistého obchodného imania, záväzkov, nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku známych k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré sú banke alebo pobočke zahraničnej banky známe k 31. marcu kalendárneho roka, s tým že ide o predbežné údaje.
(9)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. c), d), f), h) a i) a ods. 2 písm. c), d) a f) až h) sa predkladajú do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú, okrem výkazov vypracúvaných podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka.
(10)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. c), d) a f) a ods. 2 písm. c), d) a f) podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka, sa predkladajú takto:
a)
na základe predbežných údajov, predbežné hlásenie, a to do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, zostavené podľa predbežných údajov, známych k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka, upravených o účtovné prípady účtované od 1. januára do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
b)
na základe údajov z ročnej účtovnej závierky, riadne hlásenie, a to do 30 kalendárnych dní po zostavení ročnej účtovnej závierky,
c)
na základe predĺženia lehoty na vypracovanie riadnej účtovnej závierky správcom dane, mimoriadne hlásenie, a to do 25. apríla nasledujúceho kalendárneho roka, zostavené podľa údajov k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka, známych k 31. marcu nasledujúceho kalendárneho roka.
(11)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. e) sa predkladajú do piatich pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú.
(12)
Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. g) sa predkladá do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.
(13)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. h) a i) a § 1 ods. 2 písm. g) a h) vypracúvané podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka sa predkladajú do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
(14)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. j) a k) sa predkladajú najneskôr nasledujúci pracovný deň po uzavretí obchodu.
(15)
Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. m) sa predkladá do 90 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúva.
(16)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. l) a ods. 2 písm. i) sa predkladajú do 45 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú.
(17)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. n) a ods. 2 písm. j) sa predkladajú do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú.
(18)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. o) až q) a § 1 ods. 2 písm. k) až m) sa predkladajú do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
(19)
Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. r) sa predkladá bez zbytočného odkladu po jeho vypracovaní.
(20)
Ak sa použije ako účtovné obdobie hospodársky rok, ktoré je posunuté oproti účtovnému obdobiu, ktorým je kalendárny rok, o určitý časový úsek, lehoty na predkladanie výkazov podľa odsekov 3 až 13, 15 až 17 sa predlžujú o rovnaký časový úsek.
§ 4
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 12/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 222/2014 Z. z.) v znení opatrenia č. 25/2014 (oznámenie č. 407/2014 Z. z.) a opatrenia č. 28/2015 (oznámenie č. 425/2015 Z. z.).
§ 5
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018, okrem § 1 ods. 1 písm. j), k) a r), ktoré nadobúdajú účinnosť 3. januára 2018.
Jozef Makúch v. r.
guvernér
1)
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 223/2014 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
2)
§ 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.