• Dátum účinnosti

4/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
OPATRENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 15. februára 2017 č. 16/2017 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2017
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 31/2017 Z. z.)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e :
§ 1
Hodnoty výstrojných súčastí podľa reálnych nákupných cien, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2017, sú uvedené v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 18. februára 2016 č. 13/2016 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2016 (oznámenie č. 111/2016 Z. z.).
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2017.
Robert Kaliňák v. r.
Príloha k opatreniu č. 4/2017 Z. z.