• Dátum účinnosti

39/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. S00923-2017-OL z 13. decembra 2017, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2015 č. 09467/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov v znení opatrenia č. S07880-OL-2016
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 330/2017 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 12 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2015 č. 09467/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov (oznámenie č. 53/2016 Z. z.) v znení opatrenia č. S07880-OL-2016 z 15. decembra 2016 (oznámenie č. 381/2016 Z. z.) sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa slovo „5z280“ nahrádza slovom „5z143“.
2.
V prílohe č. 2 prvom riadku sa slovo „15x00“ nahrádza slovom „15x10.x“.
3.
V prílohe č. 2 druhom riadku sa slovo „64101.b“ nahrádza slovom „64301.h“.
4.
V prílohe č. 2 šiestom riadku sa slovo „8f100.0“ nahrádza slovom „8f100.02“.
5.
V prílohe č. 2 desiatom riadku sa slovo „8t240.1x“ nahrádza slovom „8t250“.
6.
V prílohe č. 2 jedenástom riadku sa slovo „8r291“ nahrádza slovami „8r240.m, 8r24a.1 až 8r291“.
7.
V prílohe č. 4 sa vypúšťajú piaty riadok a šiesty riadok.
8.
V prílohe č. 5 ôsmom riadku sa slovo „5j415“ nahrádza slovami „5j415.1, 5j415.2“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Tomáš Drucker v. r.
minister