• Dátum účinnosti

38/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

38
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/14776/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 329/2017 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.), opatrenia z 5. decembra 2007 č. MF/16317/2007-74 (oznámenie č. 602/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23535/2008-74 (oznámenie č. 509/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10531/2009-74 (oznámenie č. 104/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.), opatrenia zo 16. júna 2010 č. MF/15653/2010-74 (oznámenie č. 295/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2010 č. MF/25822/2010-74 (oznámenie č. 534/2010 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2011 č. MF/27262/2011-74 (oznámenie č. 562/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2013 č. MF/17922/2013-74 (oznámenie č. 482/2013 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/23635/2014-74 (oznámenie č. 390/2014 Z. z.) a opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19930/2015-74 (oznámenie č. 416 /2015 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Pri príspevku do kapitálového fondu z príspevkov3a) je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň splatenia príspevku; deň splatenia pri nepeňažnom príspevku je deň prevzatia príspevku obchodnou spoločnosťou a u akcionára alebo spoločníka je to deň odovzdania príspevku obchodnej spoločnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 10 ods. 11 sa číslo „9“ nahrádza číslom „8“.
3.
V § 10 ods. 17 sa číslo „ 5“ nahrádza číslom „ 4“.
4.
V § 19 ods. 2 sa číslo „8“ nahrádza číslom „7“.
5.
V § 25 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „V účtovnej jednotke, ktorá je akcionárom, sa účtuje pohľadávka voči akciovej spoločnosti z dôvodu zníženia základného imania prerozdelením akcionárom v hodnote vkladu do základného imania, a to na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok.“.
6.
V § 25 ods. 4 písm. b ) sa slová „účtu 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom“ nahrádzajú slovami „vecne príslušného účtu podľa § 54 ods.1 a 3“.
7.
V § 25 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „ V účtovnej jednotke, ktorá je spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, sa účtuje pohľadávka voči spoločnosti s ručením obmedzeným z dôvodu zníženia základného imania prerozdelením spoločníkom v hodnote vkladu do základného imania, a to na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok.“.
8.
V § 26 ods. 1 písm. a) sa slová „až c)“ nahrádzajú slovami „až d)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „ak nenastalo zníženie hodnoty majetku podľa § 18,“.
9.
§ 27a vrátane nadpisu znie:

㤠27a
Účtovanie nepeňažných vkladov a nepeňažných príspevkov

(1) Pri nepeňažnom vklade, ktorým je podnik alebo časť podniku (ďalej len „vklad podniku“), sa v účtovníctve prijímateľa vkladu podniku účtujú prijímané jednotlivé zložky majetku a záväzkov tvoriace vklad podniku na vecne príslušné účty v ocenení podľa § 27 ods. 2 zákona. Identifikovaný a spoľahlivo oceniteľný dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vkladateľa sa u prijímateľa vkladu podniku účtuje na príslušný účet dlhodobého nehmotného majetku.

(2) V účtovníctve prijímateľa vkladu podniku sa účtuje goodwill alebo záporný goodwill ako rozdiel medzi reálnou hodnotou jednotlivých zložiek majetku a záväzkov a hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka19aa) (ďalej len „uznaná hodnota vkladu“). Pri výpočte tohto rozdielu sa k uznanej hodnote vkladu pripočíta aj hodnota splateného príspevku do kapitálového fondu z príspevkov, prídel do rezervného fondu alebo emisného ážia (ďalej len „iné príspevky“), ak sú dohodnuté v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo zakladateľskej listine (ďalej len „príslušná zmluva“). V účtovníctve prijímateľa vkladu podniku sa v deň splatenia podľa § 2 ods.3 účtuje príspevok do kapitálového fondu z príspevkov na ťarchu účtu 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie a v prospech účtu 413 – Ostatné kapitálové vklady.

(3) V účtovníctve vkladateľa vkladu podniku sa vyradia z účtovníctva jednotlivé zložky majetku a záväzkov v účtovnej hodnote so súvzťažným zápisom na účet 367 – Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov. Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a jej zvýšením o iné príspevky, ak sú dohodnuté v príslušnej zmluve a účtovnou hodnotou vkladaných jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, sa účtuje podľa charakteru na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady alebo v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy. O finančnej investícii z dôvodu vkladu podniku sa účtuje na príslušný účet finančnej investície podľa § 14 ods. 7, 21 a 22 a na účet 367 – Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov. Na tomto príslušnom účte finančnej investície sa účtujú aj iné príspevky, ak sú dohodnuté v príslušnej zmluve, pričom na tomto účte finančnej investície sa vytvárajú analytické účty aj podľa jednotlivých súčastí tvoriacich iné príspevky.

(4) V účtovníctve vkladateľa sa pri splácaní nepeňažného vkladu, ktorým nie je vklad podniku (jednotlivý majetok), postupuje primerane podľa odseku 3. Vyradený majetok sa účtuje v účtovnej hodnote so súvzťažným zápisom na účet 367- Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov. Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a jej zvýšením o iné príspevky, ak sú dohodnuté v príslušnej zmluve a účtovnou hodnotou vkladaného majetku, sa účtuje podľa charakteru na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady alebo v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy.

(5) O finančnej investícii z dôvodu nepeňažného vkladu, ktorým nie je vklad podniku, sa účtuje na príslušnom účte finančnej investície podľa § 14 ods.7, 21 a 22 a súvzťažne s účtom 367 – Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov. Na tomto účte finančnej investície sa účtujú aj iné príspevky, ak sú dohodnuté v príslušnej zmluve, pričom na tomto účte finančnej investície sa vytvárajú analytické účty aj podľa jednotlivých súčastí tvoriacich iné príspevky.

(6) V účtovníctve prijímateľa nepeňažného vkladu, ktorým nie je vklad podniku, sa účtuje o jednotlivom prijatom majetku na vecne príslušnom účte majetku v uznanej hodnote vkladu uvedenej v príslušnej zmluve. Ako súčasť ocenenia prijatého majetku sa účtujú aj iné príspevky, ak sú dohodnuté v príslušnej zmluve, pričom hodnota majetku je určená podľa osobitného predpisu.19aa) V účtovníctve prijímateľa nepeňažného vkladu, ktorým nie je vklad podniku, sa účtuje príspevok do kapitálového fondu z príspevkov v deň jeho splatenia podľa § 2 ods. 3 na ťarchu účtu 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie a v prospech účtu 413 – Ostatné kapitálové vklady.“.
10.
Za § 27a sa vkladá § 27b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠27b
Účtovanie kapitálového fondu z príspevkov

(1) V účtovníctve obchodnej spoločnosti, ktorá prijala splatený príspevok do kapitálového fondu z príspevkov, sa účtuje v hodnote uvedenej v príslušnej zmluve na ťarchu účtu 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie a v prospech účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy. Na účely účtovania splateného príspevku sa vytvárajú analytické účty k účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy podľa jednotlivých akcionárov alebo spoločníkov.

(2) Nepeňažné splatenie príspevku do kapitálového fondu z príspevkov sa účtuje v hodnote uvedenej v príslušnej zmluve na vecne príslušnom majetkovom účte a v prospech účtu 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov, ktoré sa účtuje ako súčasť vkladu podniku alebo ako súčasť nepeňažného vkladu, ktorým nie je podnik, sa v účtovníctve prijímateľa nepeňažného vkladu účtuje podľa § 27a.

(3) V účtovníctve akcionára alebo spoločníka sa splatený príspevok do kapitálového fondu z príspevkov účtuje v uznanej hodnote dohodnutej v príslušnej zmluve v prospech účtu 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov, a podľa vplyvu akcionára alebo spoločníka sa účtuje podľa § 14 ods. 7, 21 a 22 na vecne príslušnom účte finančnej investície. Pri nepeňažnom splatení príspevku do kapitálového fondu z príspevkov sa rozdiel medzi uznanou hodnotou majetku uvedenou v príslušnej zmluve a účtovnou hodnotou majetku účtuje podľa charakteru na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady alebo v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy. Pri nepeňažnom splatení príspevku do kapitálového fondu z príspevkov, ktorý je súčasťou vkladu podniku alebo nepeňažným vkladom, ktorým nie je podnik, sa účtuje podľa § 27a.

(4) Použitie splateného príspevku do kapitálového fondu z príspevkov na prerozdelenie medzi akcionárov alebo spoločníkov sa v účtovníctve obchodnej spoločnosti účtuje na základe rozhodnutia valného zhromaždenia na ťarchu účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy a v prospech vecne príslušného účtu záväzku podľa § 54 ods. 1 a 3.

(5) Použitie splateného príspevku do kapitálového fondu z príspevkov na prerozdelenie medzi akcionárov alebo spoločníkov sa v účtovníctve akcionára alebo spoločníka, ktorý splatil príspevok, účtuje na základe rozhodnutia valného zhromaždenia na vecne príslušný účet finančnej investície a na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky. Rozdiel medzi hodnotou splateného príspevku do kapitálového fondu z príspevkov akcionárov alebo spoločníkov a sumou z prerozdelenia pripadajúcou na akcionára alebo spoločníka, sa účtuje v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy.(6) Použitie splateného príspevku do kapitálového fondu z príspevkov na prerozdelenie medzi akcionárov alebo spoločníkov sa v účtovníctve akcionára alebo spoločníka, ktorý nesplatil príspevok do kapitálového fondu z príspevkov, účtuje na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky a v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy.“.
11.
V § 37 ods. 6 písm. b) sa za slovo „činnosťou“ vkladá čiarka a slová „a to vrátane vývojovej činnosti podľa odsekov 1 až 4“.
12.
V § 37 ods. 10 sa za slovo „vkladu“ vkladajú slová „a iných príspevkov“.
13.
V § 53 ods. 4 sa za slovami „spoločníka obchodnej spoločnosti“ vypúšťa čiarka a slová „vyrovnacie podiely a podiely na likvidačnom zostatku“.
14.
V § 59 odsek 6 znie:
„(6) Na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy sa účtujú peňažné príspevky a nepeňažné príspevky do kapitálového fondu z príspevkov.3a) V prospech tohto účtu sa účtuje napríklad bezodplatne nadobudnutý majetok od akcionárov a spoločníkov, prijaté podiely v družstvách na družstevnú bytovú výstavbu a vydané družstevné podielnické listy.“.
15.
V § 61 ods. 3 sa slovo „krátkodobé“ nahrádza slovom „dlhodobé“.
16.
Za § 86k sa vkladá § 86l, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠86
lPrechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018

Ustanovenie § 59 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2018 o účtovaní na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy, sa prvýkrát použije na účtovné prípady, ktoré začínajú po 31. decembri 2017.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Peter Kažimír v.r.
minister financií Slovenskej republiky