• Dátum účinnosti

37/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

37
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 6.decembra decembra 2017 č. MF/14775/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky v znení opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 328/2017 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky (oznámenie č. 457/2013 Z. z.) v znení opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74 (oznámenie č. 281/2014 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
V prílohe č. 1 čl. III sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Informácia o tom, či účtovná jednotka vytvorila kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a 217a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018
Peter Kažimír v.r.
minister financií Slovenskej republiky