• Dátum účinnosti

36/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

36
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 6. decembra 2017 č. MF/14774/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky v znení opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19927/2015-74
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 327/2017 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky (oznámenie č. 389/2014 Z. z.) v znení opatreniaz 2. decembra č. MF/19927/2015-74 (oznámenie č. 25/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 5 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky sa na účely zistenia základu dane účtovnej jednotky v konkurze alebo v likvidácii sa v súvahe, vo výkaze ziskov a strát a v poznámkach nevykazujú údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.“.
2.
V prílohe č. 1 čl. IV sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) K vlastnému imaniu sa uvádza informácia, či účtovná jednotka vytvorila kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Peter Kažimír v.r.
minister financií Slovenskej republiky