• Dátum účinnosti

35/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

35
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 6. decembra 2017 č. MF/14770/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19926/2015-74
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 326/2017 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu (oznámenie č. 388/2014 Z. z.) v znení opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19926/2015-74 (oznámenie č. 417/2015 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa za slová „ods. 3“ vkladajú slová „až 7“.
2.
V § 5 ods. 2 písm. a) sa slovo „osobu“ nahrádza slovami „fyzickú osobu“.
3.
V § 5 ods. 2 písm. b) treťom bode sa vypúšťa slovo „v“.
4.
V § 5 ods. 2 písm. b) piatom bode sa slovo „zamestnanci“ nahrádza slovom „zamestnávatelia“.
5.
V § 5 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. v účtovnej jednotke má fyzická osoba podľa písmena a) prvého bodu podstatný vplyv alebo je členom kľúčového manažmentu tejto účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky.“.
6.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky sa na účely zistenia základu dane účtovnej jednotky v konkurze alebo v likvidácii v súvahe, vo výkaze ziskov a strát a v poznámkach nevykazujú údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.“.
7.
V prílohe č. 1 čl. III ods. 1 písm. f) sa za slová „zložkách vlastného imania,“ vkladajú slová „osobitne sa uvádzajú príspevky do kapitálového fondu z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,“.
8.
V prílohe č. 1 čl. III ods. 2 písm. a) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2. opis tvorby kapitálového fondu z príspevkov, najmä počet príspevkov a jednotlivé sumy príspevkov, opis vplyvu vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov na rozdelenie čistého zisku alebo iných vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti pre jej akcionárov alebo spoločníkov, ako aj na zvýšenie základného imania,“.

Doterajšie body 2 až 6 sa označujú ako body 3 až 7.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Peter Kažimír v.r.
minister financií Slovenskej republiky