• Dátum účinnosti

34/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

34
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 9. novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. januára 2016 č. S06601-OL-2015 o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfuziologických zariadeniach
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 314/2017 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. f) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. januára 2016 č. S06601-OL-2015 o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfuziologických zariadeniach (oznámenie č. 73/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
Prevziať prílohu - Čl. I
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Tomáš Drucker v. r.
minister