• Dátum účinnosti

32/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

32
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 2. Septembra 2014 č.17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných opatrením č. 21/2015, opatrením č. 9/2016 a opatrením č. 11/2017
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 312/2017 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Národná banka Slovenska podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 77 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely (oznámenie č. 246/2014 Z. z.) v znení opatrenia č. 21/2015 (oznámenie č. 36/2016 Z. z.) a opatrenia č. 9/2016 (oznámenie č. 362/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
Prevziať prílohu - Čl. I
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Jozef Makúch v. r.
guvernér