• Dátum účinnosti

31/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

31
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 29. novembra 2017 č. MF/14974/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/22162/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky v znení opatrenia z 29. októbra 2015 č. MF/19939/2015-74
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 311/2017 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/22162/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky (oznámenie č. 356/2014 Z. z.) v znení opatrenia z 29. októbra 2015 č. MF/19939/2015-74 (oznámenie č. 312/2015 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 19 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Iná technická rezerva sa tvorí aj na poistnú udalosť z poistenia strednodobého vývozného úveru, dlhodobého vývozného úveru a zvýhodneného vývozného úveru proti politickému riziku a komerčnému riziku pri definitívnom zlyhaní príslušného poisteného úveru, ak je takmer isté, že Eximbanka bude vyplácať v budúcich účtovných obdobiach poistné plnenie a zároveň v čase tvorby inej technickej rezervy nie je pravdepodobné vymoženie náhrady za poistné plnenie; za takmer isté, že Eximbanka bude vyplácať poistné plnenie sa považuje, ak dlžník má významné finančné problémy alebo nastala iná udalosť, ktorá vedie k výraznému zvýšeniu poistného rizika z príslušnej poistnej zmluvy. Iná technická rezerva sa tvorí vo výške súčasnej hodnoty celkového zostatku úveru podľa tretej vety, na ktorý nie je vytvorená technická rezerva na poistné plnenie z poistných udalostí nahlásených, ale nevybavených podľa odseku 5 písm. a), pričom technické rezervy vytvorené na príslušnú poistnú zmluvu účtované na iných účtoch technických rezerv sa zúčtujú v prospech výnosov k dátumu tvorby inej technickej rezervy. Iná technická rezerva sa postupne znižuje pri nahlásení poistnej udalosti vo výške neuhradenej pohľadávky k splatnej čiastke takéhoto úveru podľa splátkového kalendára uvedeného v poistnej zmluve a súčasne sa vytvorí technická rezerva na poistné plnenie z poistných udalostí nahlásených, ale nevybavených podľa odseku 5 písm. a). Ak je takmer isté, že dlžník alebo iná osoba náhradu za poistné plnenie Eximbanke uhradí, náhrada za poistné plnenie, ktorá neznižuje výšku inej technickej rezervy, sa účtuje do výnosov na účet Ostatné výnosy súvisiace s poistením účtovej skupiny 72.“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21, 22, 24 a 25 znejú:

21) Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
22) Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
24) Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
25) Zákon č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 206/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 126/2015 Z. z.
Zákon č. 185/2015 Z. z. v znení zákona č. 125/2016 Z. z.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Peter Kažimír v. r.
minister financií