• Dátum účinnosti

30/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

30
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 22. novembra 2017 č. MF/017340/2017-421, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 307/2017 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 36 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 (oznámenie č. 670/2004 Z. z.) v znení výnosu z 28. marca 2006 č. MF/009246/2006-421 (oznámenie č. 178/2006 Z. z.), výnosu z 30. septembra 2009 č. MF/24851/2009-421 (oznámenie č. 428/2009 Z. z.) a opatrenia z 11. augusta 2016 č. MF/017290/2016-421 (oznámenie č. 243/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
V § 2 ods. 3 písm. b) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2. úhradu vecného daru zahraničnej delegácii, a to aj pri prijatí v zahraničí, v hodnote do 50 eur na jednu osobu poskytnutého predsedom výboru Národnej rady Slovenskej republiky,“.

Doterajší bod 2 sa označuje ako bod 3.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Peter Kažimír v. r.
minister financií Slovenskej republiky