• Dátum účinnosti

3/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

3
OPATRENIE
Dopravného úradu
č. 1/2017 z 08.02.2017 o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení
Dopravný úrad podľa § 53 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto opatrenia
a)
t je rok, od ktorého sa uplatnia úhrady podľa regulačného rámca,
b)
t – n je príslušný rok, ktorý predchádza n rokov roku t,
c)
regulovaný subjekt je manažér infraštruktúry podľa § 34 ods. 1 zákona, ktorý je jediný prevádzkovateľ servisného zariadenia,
d)
regulované služby sú služby minimálneho prístupového balíka a prístupu k infraštruktúre spájajúcej servisné zariadenia podľa prílohy 13 časti B zákona ako aj prístupu k servisným zariadeniam a službám poskytovaným v týchto servisných zariadeniach podľa prílohy 13 časti B druhého bodu zákona, ktorých jediným prevádzkovateľom je manažér infraštruktúry,
e)
úhrady sú úhrady za regulované služby,
f)
maximálna úhrada je úhrada, ktorú nie je možné prekročiť,
g)
železničná infraštruktúra je infraštruktúra, ktorej zoznam súčastí je uvedený v prílohe č. 12a zákona,
h)
servisné zariadenie je zariadenie vrátane pozemku, budovy a vybavenia, ktoré bolo vcelku alebo sčasti špeciálne upravené tak, aby umožnilo poskytovanie služby alebo služieb uvedených v prílohe č. 13 časti B druhom až štvrtom bode zákona.
§ 2
Spôsob regulácie
Regulácia úhrad sa vykonáva určením maximálnych úhrad podľa § 53 ods. 6 písm. a) a b) zákona.
§ 3
Rozsah a podrobnosti uplatňovania princípov spoplatňovania železničnej infraštruktúry, servisných zariadení a ekonomicky oprávnených nákladov
(1)
Systém úhrad je založený na rovnakých princípoch pre celú železničnú sieť, ktorú spravuje regulovaný subjekt a zabezpečuje, aby úhrady za rovnaké používanie železničnej infraštruktúry boli rovnocenné a nediskriminačné pre všetky železničné podniky a aby regulované služby rovnakého druhu na trhu železničnej dopravy podliehali rovnakým úhradám.
(2)
Úhrady sa určia na základe ekonomicky oprávnených nákladov vynaložených na prevádzku vlaku na železničnej infraštruktúre.
(3)
Ekonomicky oprávnené náklady podľa odseku 2 sú na účely regulácie úhrad variabilné náklady vznikajúce priamo prevádzkou vlaku na železničnej infraštruktúre za účelom poskytovania regulovaných služieb (ďalej len „variabilné náklady regulovaných služieb“).
(4)
Variabilné náklady regulovaných služieb sú preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vznikajúce náklady na obstaranie a spotrebu priameho materiálu, energií a služieb, mzdové náklady a ostatné osobné náklady, technologicky nevyhnutné ostatné priame náklady a časť prevádzkovej a strediskovej réžie, ktoré vznikli priamo ako výsledok prevádzky vlaku a ktoré sú v osobitnom predpise1) označené ako priame náklady na celosieťovom základe; sú to náklady spojené
a)
so spracovaním žiadostí o pridelenie kapacity,
b)
s využitím pridelenej kapacity železničnej infraštruktúry, vrátane použitia výhybiek, odbočiek a priecestí,
c)
s riadením vlakov, vrátane signalizácie, regulácie, odbavovania, spojenia a zabezpečenia informácií o pohybe vlaku,
d)
s používaním zariadenia na dodávku elektrického trakčného prúdu,
e)
s ostatnými informáciami potrebnými na uskutočnenie alebo prevádzku dopravných služieb, na ktoré bola poskytnutá kapacita,
f)
s používaním staníc osobnej dopravy, ich budov a zariadení vrátane zariadení pre informácie týkajúce sa cestovania a miest na predaj prepravných dokladov,
g)
s používaním nákladných terminálov, zriaďovacích staníc a zariadení na zoraďovanie vlakov vrátane zariadení na posun,
h)
s používaním odstavných koľají, osobitne určených na dočasné odstavenie vozňov medzi dvoma úlohami.
(5)
Do variabilných nákladov regulovaných služieb sa nezahŕňajú náklady, ktoré neboli vynaložené na prevádzku vlaku na železničnej infraštruktúre, nevznikli prevádzkou vlakových služieb a neslúžia na zabezpečenie poskytovania regulovaných služieb, a to náklady na
a)
správu majetku železničných tratí a stavieb, oznamovacej a zabezpečovacej techniky, energetiky a elektrotechniky,
b)
správnu réžiu, celosieťovú réžiu a časť prevádzkovej a strediskovej réžie nezahrnutej do variabilných nákladov regulovaných služieb podľa odseku 4,
c)
opravu a údržbu objektov a zariadení,
d)
telekomunikačné zariadenia a služby,
e)
služby ubytovania a stravovania,
f)
správu a prevádzkovanie vozidiel a mechanizmov.
(6)
Do variabilných nákladov regulovaných služieb sa ďalej nezahŕňajú
a)
náklady týkajúce sa poskytovania úseku trate, ktoré musí znášať manažér infraštruktúry, a to aj vtedy, keď po ňom nechodia vlaky,
b)
náklady nákladových stredísk, ktoré nie sú priamo spojené s poskytovaním regulovaných služieb,
c)
náklady na nadobudnutie, predaj, demontáž, dekontamináciu, rekultiváciu alebo prenájom pozemkov alebo iného dlhodobého majetku,
d)
náklady súvisiace s technologickým pokrokom alebo zastarávaním,
e)
náklady na nehmotný majetok,
f)
náklady na odpisovanie,
g)
environmentálne náklady,
h)
sankcie, zmluvné pokuty a manká,
i)
náklady spojené s odstraňovaním škôd na majetku,
j)
finančné náklady,
k)
náklady na reklamu, propagáciu a dary,
l)
chybne započítané náklady vyplývajúce z chýb v počtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo účtovníctve,
m)
duplicitne uhrádzané náklady,
n)
iné náklady, ktoré nemožno zahrnúť do variabilných nákladov regulovaných služieb podľa odseku 4.
(7)
Variabilné náklady regulovaných služieb na rok t sa vypočítajú podľa vzorca
Vzorec_1
(8)
Variabilné náklady regulovaných služieb roku t-3, 4, 5 sa preukazujú kalkulačnými podkladmi, ktoré sa sledujú na výkonových číslach súvisiacich s regulovanými službami, a sú doplnené odôvodnením ich alokácie k skupine služieb, pre ktorú sa navrhujú samostatné úhrady.
(9)
Pri určovaní úhrad je primeraný zisk nula.
§ 4
Podrobnosti postupu pri určovaní úhrad
(1)
Úhrady na rok t sa určia na základe variabilných nákladov regulovaných služieb súvisiacich s činnosťami pri poskytovaní regulovaných služieb vypočítaných podľa § 3.
(2)
Pri určovaní úhrad sa uplatnia plánované výkony na rok t, vyjadrené týmito výkonovými ukazovateľmi:
a)
vlakové kilometre pre úhrady za objednanie a pridelenie kapacity a za riadenie a organizovanie dopravy,
b)
hrubé tonokilometre pre úhrady na zabezpečenie prevádzkyschopnosti železničnej infraštruktúry a použitie napájacieho zariadenia pre dodávku trakčného prúdu,
c)
zastavenie vlaku pri úhradách za použitie staníc osobnej dopravy, ich budov a iných zariadení vrátane zariadení pre informácie týkajúce sa cestovania okrem miest na predaj prepravných dokladov,
d)
plošná výmera pri úhradách za miesta na predaj prepravných dokladov,
e)
prístup vlaku pri úhradách za použitie zriaďovacích staníc a zariadení na zoraďovanie vlakov, zariadení na posun, nákladných terminálov, ktorých jediným prevádzkovateľom je regulovaný subjekt,
f)
časový ukazovateľ v závislosti od počtu odstavených vozňov na odstavných koľajach.
(3)
Na účely regulácie sa trate a servisné zariadenia v podmienkach používania železničnej siete (§ 37 zákona) členia takto:
a)
trate na kategórie podľa významu tratí,
b)
servisné zariadenia na
1.
stanice osobnej dopravy, ich budovy a zariadenia vrátane zariadení pre informácie týkajúce sa cestovania, ktoré sa zaraďujú do kategórií dopravných bodov podľa technického a technologického hľadiska zohľadňujúceho vybavenosť a služby poskytované pre osobnú dopravu na základe parametrov budov, nástupíšť, prístreškov, bezpečnosti, informačných zariadení a zariadení pre imobilných cestujúcich,
2.
miesta na predaj prepravných dokladov na staniciach osobnej dopravy, ktoré sa zaraďujú do kategórií podľa technického a technologického hľadiska,
3.
zriaďovacie stanice a zariadenia na zoraďovanie vlakov vrátane zariadení na posun a nákladné terminály, ktorých jediným prevádzkovateľom je regulovaný subjekt, ktoré sa zaraďujú do kategórií dopravných bodov s ohľadom na parametre jednotlivých zariadení, technické vybavenie, technologické postupy a rozsah poskytovaných služieb,
4.
odstavné koľaje, osobitne vyčlenené na dočasné odstavenie vozňov medzi dvoma úlohami.
(4)
Úhrady sa členia na úhrady za minimálny prístupový balík a na úhrady za prístup vrátane traťového prístupu k servisným zariadeniam a službám poskytovaným v týchto servisných zariadeniach, ktorých jediným prevádzkovateľom je regulovaný subjekt.
(5)
Úhrady za minimálny prístupový balík sa určia pre vymedzené kategórie tratí v rovnakej výške bez ohľadu na druh poskytovaných dopravných služieb.
(6)
Systém úhrad za minimálny prístupový balík pozostáva z úhrad za objednanie a pridelenie kapacity, úhrad za riadenie a organizovanie dopravy, úhrad za zabezpečenie prevádzkyschopnosti železničnej infraštruktúry a úhrad za používanie elektrického napájacieho zariadenia pre dodávku trakčného prúdu.
(7)
Úhrada za minimálny prístupový balík Ump sa určí podľa vzorca