• Dátum účinnosti

28/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

28
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 14. novembra 2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 305/2017 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 114b ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 160a ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Na účely vykonania národnej voľby podľa čl. 89 ods. 1 písm. b) osobitného predpisu1) sa spoločnosťou, ktorá nie je subjektom finančného sektora, rozumie prevádzkovateľ platobného systému,2) ktorý nie je poskytovateľom platobných služieb, a nadácia.3)
§ 2
Na účely vykonania národnej voľby podľa čl. 89 ods. 3 osobitného predpisu1) sa uplatňuje riziková váha 1250 % na väčšiu z týchto hodnôt:
a)
hodnota kvalifikovaných účastí v spoločnostiach uvedených v čl. 89 ods. 1 osobitného predpisu,1) ktoré presahujú prípustný kapitál inštitúcie o 15 %,
b)
celková hodnota kvalifikovaných účastí v spoločnostiach uvedených v čl. 89 ods. 2 osobitného predpisu,1) ktorá presahuje 60 % prípustného kapitálu inštitúcie.
§ 3
Na účely vykonania národnej voľby podľa čl. 178 ods. 2 písm. d) osobitného predpisu1) sa prahom závažnosti kreditného záväzku po termíne splatnosti rozumie hodnota
a)
najmenej 250 eur pri expozíciách podľa čl. 147 ods. 2 písm. c) osobitného predpisu,1)
b)
najmenej 50 eur pri expozíciách podľa čl. 147 ods. 2 písm. d) osobitného predpisu.1)
§ 4
Na účely vykonania národnej voľby podľa čl. 282 ods. 6 osobitného predpisu1) sa použije metóda oceňovania trhovou hodnotou podľa čl. 274 osobitného predpisu.1)
§ 5
Na účely vykonania národnej voľby podľa čl. 395 ods. 1 tretieho pododseku osobitného predpisu1) sa ustanovuje limit 50 miliónov eur.
§ 6
(1)
Na účely vykonania národnej voľby podľa čl. 400 ods. 2 osobitného predpisu1) sa postupuje podľa odsekov 2 až 6.
(2)
Expozície podľa čl. 400 ods. 2 písm. a) osobitného predpisu1) sú vyňaté z uplatňovania čl. 395 ods. 1 osobitného predpisu1) v rozsahu 80 % nominálnej hodnoty krytých dlhopisov, ak sú splnené podmienky podľa čl. 400 ods. 3 osobitného predpisu.1)
(3)
Expozície podľa čl. 400 ods. 2 písm. b) osobitného predpisu1) sú vyňaté z uplatňovania čl. 395 ods. 1 osobitného predpisu1) v rozsahu 80 % hodnoty expozície, ak sú splnené podmienky podľa čl. 400 ods. 3 osobitného predpisu.1)
(4)
Z expozícií podľa čl. 400 ods. 2 písm. c) osobitného predpisu1) voči spoločnostiam uvedeným v čl. 400 ods. 2 písm. c) osobitného predpisu1) je vyňatá menšia z hodnôt týchto expozícií:
a)
expozícia voči skupine prepojených klientov, ktorá zahŕňa materskú spoločnosť inštitúcie a dcérske spoločnosti materskej spoločnosti inštitúcie, okrem dcérskych spoločností inštitúcie,
b)
expozícia voči skupine prepojených klientov, ktorá zahŕňa dcérske spoločnosti inštitúcie.
(5)
Expozície podľa čl. 400 ods. 2 písm. d) osobitného predpisu1) sú úplne vyňaté z uplatňovania čl. 395 ods. 1 osobitného predpisu,1) ak sú splnené podmienky uvedené v čl. 400 ods. 3 osobitného predpisu1) a podmienky podľa osobitného predpisu.4)
(6)
Ak sú splnené podmienky podľa čl. 400 ods. 3 osobitného predpisu,1) z uplatňovania čl. 395 ods. 1 osobitného predpisu1) sú expozície
a)
podľa čl. 400 ods. 2 písm. e) až h), j) a k) osobitného predpisu1) vyňaté úplne,
b)
podľa čl. 400 ods. 2 písm. i) osobitného predpisu1) vyňaté do maximálne povolenej výšky podľa čl. 400 ods. 2 písm. i).
§ 7
Na účely vykonania národnej voľby podľa čl. 471 ods. 1 osobitného predpisu1) sa odpočítavajú kapitálové podiely v poisťovniach, zaisťovniach a holdingových poisťovniach od položiek vlastného kapitálu Tier 1. Rozhodnutia, ktoré prijala Národná banka Slovenska podľa čl. 49 ods. 1 osobitného predpisu,1) tým nie sú dotknuté.
§ 8
Na účely vykonania národnej voľby podľa čl. 478 ods. 3 osobitného predpisu1) je príslušnou percentuálnou hodnotou na účely čl. 478 ods. 2 osobitného predpisu1) 100 %.
§ 9
Na účely vykonania národnej voľby podľa čl. 486 ods. 6 osobitného predpisu1) je príslušnou percentuálnou hodnotou podľa čl. 486 ods. 5 osobitného predpisu1) od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 0%.
§ 10
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2014 č. 23/2014, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu (oznámenie č. 405/2014 Z. z.).
§ 11
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Jozef Makúch v. r.
guvernér
1)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na  úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. júna 2013).
2)
§ 45 ods. 3 písm. b) a c) a § 57 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
4)
Príloha II Nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/445 zo 14. marca 2016 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie (ECB/2016/4) (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2016).