• Dátum účinnosti

27/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2017 do 31.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
OPATRENIE
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 19. októbra 2017, č. 46878/2017-110, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 258/2017 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 209 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998
č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov (oznámenie č. 228/1998 Z. z.) v znení výnosu z 9. marca 2012 č. 16057/2012-110 (oznámenie č. 109/2012 Z. z.), výnosu z 19. decembra 2013 č. 44808/2013-110 (oznámenie č. 494/2013 Z. z.), opatrenia zo 17. marca 2016 č. 39346/2016-110 (oznámenie č. 143/2016 Z. z.) a opatrenia z 18. januára 2017 č. 38324/2017-110 (oznámenie č. 10/2017 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
4.
V § 18 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „sa“ vkladá slovo „rozumie“.
5.
V § 18 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) prvopisom písomnosť exekútora vyhotovená ako elektronický úradný dokument,1b) ktorý je autorizovaný,1c)
b) rovnopisom listinné vyhotovenie prvopisu, najmä na účely podľa osobitného predpisu,1d)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1b až 1d znejú:
„1b) § 3 písm. k) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
1c) § 3 písm. o) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
1d) § 31 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 272/2016 Z. z.“.

6.
V § 18 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „rozumie“.
7.
V § 18 odsek 4 znie:
„(4) Na každej strane písomnosti vpravo hore sa vyznačí spisová značka. Ak rovnopis písomnosti pozostáva z niekoľkých listov alebo listín, všetky listy sa pevne spoja.“.
8.
V § 18 sa vypúšťa odsek 6. Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.
9.
V § 18 odsek 6 znie:
„(6) Ak sa písomnosť doručuje v listinnej podobe, rovnopisy písomnosti musia byť vyhotovené v takom počte, aby mohli byť doručené všetkým osobám, ktorým sa doručujú v listinnej podobe.“.
10.
§ 19 vrátane nadpisu znie:

㤠19
Podpisovanie písomností

(1) Prvopis písomnosti autorizuje exekútor.3) Ak ide o písomnosť exekútora vo veci, na ktorú sa nevzťahujú predpisy o elektronickom výkone verejnej moci, prvopis písomnosti podpisuje exekútor; v takom prípade musí jeho vlastnoručný podpis obsahovať aspoň priezvisko a použitím výpočtovej techniky musí byť vyznačené meno, priezvisko, akademický titul, sídlo, ak nie je uvedené v záhlaví listiny, a vždy aj označenie „súdny exekútor“, ak sa nepripája k podpisu exekútora odtlačok jeho úradnej pečiatky.

(2) Na rovnopise písomnosti sa na konci listiny po pravej strane pripojí použitím výpočtovej techniky alebo odtlačkom pečiatky meno, priezvisko a akademický titul exekútora, ktorý prvopis písomnosti autorizoval alebo podpísal. Pod označením toho, kto písomnosť autorizoval alebo podpísal, alebo po ľavej strane rovnopisu sa pripojí doložka „Za správnosť rovnopisu“, napísaná použitím výpočtovej techniky alebo odtlačkom pečiatky. Túto doložku vlastnoručne čitateľne podpíše poverený zamestnanec exekútora, ktorý zodpovedá za správnosť rovnopisu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3) Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
21.
Za § 73c sa vkladajú § 73d a 73e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠73d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2017

Písomnosť exekútora v exekučnom konaní začatom pred 1. novembrom 2017 vyhotovená po 30. októbri 2017 ako elektronický úradný dokument, ktorý je autorizovaný podľa osobitného predpisu,1c) sa považuje za prvopis.

§ 73e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

(1) Exekučné spisy v exekučných konaniach začatých pred 1. januárom 2018 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2017.

(2) Ustanovenie § 72a ods. 3 sa použije aj na skončené exekučné spisy, ktoré boli uložené do exekútorského archívu pred 1. januárom 2018.“.
22.
V prílohe č. 3 bode 3 stĺpci 3 sa vypúšťajú slová „alebo čísla konania“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 okrem čl. I bodov 1 až 3, 11 až 20, § 73e v 21. bode a bodu 20, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.
Lucia Žitňanská v. r.
podpredsedníčka vlády
a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky