• Dátum účinnosti

27/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
OPATRENIE
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 19. októbra 2017, č. 46878/2017-110, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 258/2017 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 209 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998
č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov (oznámenie č. 228/1998 Z. z.) v znení výnosu z 9. marca 2012 č. 16057/2012-110 (oznámenie č. 109/2012 Z. z.), výnosu z 19. decembra 2013 č. 44808/2013-110 (oznámenie č. 494/2013 Z. z.), opatrenia zo 17. marca 2016 č. 39346/2016-110 (oznámenie č. 143/2016 Z. z.) a opatrenia z 18. januára 2017 č. 38324/2017-110 (oznámenie č. 10/2017 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 3 sa slová „číslo konania“ nahrádzajú slovami „spisovú značku“.
2.
V § 13 odsek 4 znie:

„(4) Ak sa doručuje písomnosť pri úkone, uvedie sa v zápisnici, ktorá sa spísala o úkone, že sa doručenie vykonalo. Ak prevezme adresát písomnosť u exekútora, potvrdí sa prijatie záznamom v spise.“.
3.
V § 13 sa vypúšťa odsek 7.
4.
V § 18 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „sa“ vkladá slovo „rozumie“.
5.
V § 18 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) prvopisom písomnosť exekútora vyhotovená ako elektronický úradný dokument,1b) ktorý je autorizovaný,1c)
b) rovnopisom listinné vyhotovenie prvopisu, najmä na účely podľa osobitného predpisu,1d)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1b až 1d znejú:
„1b) § 3 písm. k) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
1c) § 3 písm. o) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
1d) § 31 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 272/2016 Z. z.“.

6.
V § 18 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „rozumie“.
7.
V § 18 odsek 4 znie:
„(4) Na každej strane písomnosti vpravo hore sa vyznačí spisová značka. Ak rovnopis písomnosti pozostáva z niekoľkých listov alebo listín, všetky listy sa pevne spoja.“.
8.
V § 18 sa vypúšťa odsek 6. Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.
9.
V § 18 odsek 6 znie:
„(6) Ak sa písomnosť doručuje v listinnej podobe, rovnopisy písomnosti musia byť vyhotovené v takom počte, aby mohli byť doručené všetkým osobám, ktorým sa doručujú v listinnej podobe.“.
10.
§ 19 vrátane nadpisu znie:

㤠19
Podpisovanie písomností

(1) Prvopis písomnosti autorizuje exekútor.3) Ak ide o písomnosť exekútora vo veci, na ktorú sa nevzťahujú predpisy o elektronickom výkone verejnej moci, prvopis písomnosti podpisuje exekútor; v takom prípade musí jeho vlastnoručný podpis obsahovať aspoň priezvisko a použitím výpočtovej techniky musí byť vyznačené meno, priezvisko, akademický titul, sídlo, ak nie je uvedené v záhlaví listiny, a vždy aj označenie „súdny exekútor“, ak sa nepripája k podpisu exekútora odtlačok jeho úradnej pečiatky.

(2) Na rovnopise písomnosti sa na konci listiny po pravej strane pripojí použitím výpočtovej techniky alebo odtlačkom pečiatky meno, priezvisko a akademický titul exekútora, ktorý prvopis písomnosti autorizoval alebo podpísal. Pod označením toho, kto písomnosť autorizoval alebo podpísal, alebo po ľavej strane rovnopisu sa pripojí doložka „Za správnosť rovnopisu“, napísaná použitím výpočtovej techniky alebo odtlačkom pečiatky. Túto doložku vlastnoručne čitateľne podpíše poverený zamestnanec exekútora, ktorý zodpovedá za správnosť rovnopisu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3) Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
11.
§ 23 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Forma a obsah písomností
§ 23

Písomnosť exekútora musí obsahovať spisovú značku, označenie adresáta, meno zamestnanca, ktorý je poverený úkonom, dátum vyhotovenia, prípadne poznámku „Za správnosť vyhotovenia“ s menom a priezviskom zamestnanca. Ak rovnopis písomnosti nepodpisuje vlastnoručne exekútor, ale jeho zamestnanec, ktorý vec vybavuje, v takom prípade sa k podpisu zamestnanca pripojí jeho meno, priezvisko a funkcia, a to použitím výpočtovej techniky.“.
12.
V § 30 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Spis sa vedie v elektronickej podobe.

(3) Písomnosti, ktoré boli exekútorovi doručené v listinnej podobe, sa na účely vedenia spisu prevedú postupom podľa osobitného predpisu4) do elektronickej podoby. Elektronické podania alebo elektronické úradné dokumenty sa na účely vedenia spisu do listinnej podoby neprevádzajú; ustanovenie odseku 4 tým nie je dotknuté. Spisy predložené exekútorovi iným orgánom verejnej moci sa do elektronickej podoby neprevádzajú.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.

13.
§ 30 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Ak je potrebné písomnosť, ktorá je súčasťou spisu vedeného v elektronickej podobe, doručiť v listinnej podobe, prevedie sa postupom podľa osobitného predpisu4) do listinnej podoby. Prevod nie je potrebný, ak má exekútor k dispozícii v listinnej podobe rovnopis podania alebo písomnosti.

(5) Listinná podoba podaní, písomností a spisov podľa odseku 3 sa založí do spisového obalu, ktorý obsahuje zoznam založených podaní, písomností a spisov spolu s uvedením spisovej značky veci, ku ktorej patria.

(6) Nazeranie do spisu vedeného v elektronickej podobe sa vykoná spravidla v exekútorskom úrade exekútora; na ten účel môže exekútor zaslať alebo sprístupniť spis ako elektronický dokument.“.

14.
§ 33 a 34 sa vypúšťajú.
15.
V § 37 ods. 2 sa slová „číslom konania“ nahrádzajú slovami „spisovou značkou“.
16.
V § 39 ods. 2 sa slová „V kancelárii sa nevybavené spisy“ nahrádzajú slovami „Nevybavené spisy sa“.
17.
V § 56 ods. 2 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Požičaný spis sa zasiela alebo sprístupňuje ako elektronický dokument.“ a druhá veta znie: „Ak je spis vedený v listinnej podobe, do elektronickej podoby sa neprevádza a zasiela sa poštou vždy doporučene.“.
18.
§ 70 vrátane nadpisu znie:

㤠70
Úschova spisov

Pri ukladaní elektronických registratúrnych záznamov a elektronických spisov sa primerane postupuje podľa osobitných predpisov.5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) Napríklad zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.“.
19.
V § 72a ods. 2 sa slová „odsek 3 neustanovuje“ nahrádzajú slovami „odseky 3 a 4 neustanovujú“.
20.
V § 72a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak bola exekúcia zastavená zo zákona6) alebo z dôvodu, že oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu, lehota uloženia určená pre spis je päť rokov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) Napríklad § 48 a 167f zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

21.
Za § 73c sa vkladajú § 73d a 73e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠73d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2017

Písomnosť exekútora v exekučnom konaní začatom pred 1. novembrom 2017 vyhotovená po 30. októbri 2017 ako elektronický úradný dokument, ktorý je autorizovaný podľa osobitného predpisu,1c) sa považuje za prvopis.

§ 73e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

(1) Exekučné spisy v exekučných konaniach začatých pred 1. januárom 2018 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2017.

(2) Ustanovenie § 72a ods. 3 sa použije aj na skončené exekučné spisy, ktoré boli uložené do exekútorského archívu pred 1. januárom 2018.“.
22.
V prílohe č. 3 bode 3 stĺpci 3 sa vypúšťajú slová „alebo čísla konania“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 okrem čl. I bodov 1 až 3, 11 až 20, § 73e v 21. bode a bodu 20, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.
Lucia Žitňanská v. r.
podpredsedníčka vlády
a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky