• Dátum účinnosti

26/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 9. októbra 2017, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004, č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 252/2017 Z. z.)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu (oznámenie č. 198/2004 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP (oznámenie č. 45/2005 Z. z.) sa mení takto:
V § 3 odsek 11 znie:

„(11) Dátum minimálnej trvanlivosti minerálnej vody, pramenitej vody a balenej pitnej vody vrátane minerálnej vody a pramenitej vody označenej slovami „vhodná na prípravu stravy pre dojčatá“ alebo „Dojčenská voda“ musí byť určený podľa druhu spotrebiteľského obalu a podmienok plnenia, skladovania a prepravy tak, aby voda spĺňala požiadavky na kvalitu podľa prílohy č. 1 do dátumu minimálnej trvanlivosti.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.
Tomáš Drucker v. r.
minister