• Dátum účinnosti

25/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 5. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 35/2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim

Konsolidované znenie novelizovaného opatrenia

(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 223/2017 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 168 ods. 9 a zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2015 č. 35/2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim (oznámenie č. 68/2016 Z. z.), sa dopĺňa takto:
V § 1 ods. 3 písm. e) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

„1. výpisom z registra trestov tejto právnickej osoby nie starším ako tri mesiace; ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí, predkladá sa obdobné potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu jej sídla,“.

Doterajšie body 1 až 7 sa označujú ako body 2 až 8.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.
Jozef Makúch
guvernér