• Dátum účinnosti

24/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

24
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 5. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre subjekty, na ktoré sa nebude uplatňovať osobitný režim

Konsolidované znenie novelizovaného opatrenia

(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 222/2017 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 10 ods. 8, § 11 ods. 4, § 9 ods. 7, § 7 ods. 7 a zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 4. augusta 2015 č. 8/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre subjekty, na ktoré sa nebude uplatňovať osobitný režim (oznámenie č. 197/2015 Z. z.), sa dopĺňa takto:
V § 1 ods. 3 písm. e) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

„1. výpisom z registra trestov tejto právnickej osoby nie starším ako tri mesiace; ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí, predkladá sa obdobné potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu jej sídla,“.

Doterajšie body 1 až 7 sa označujú ako body 2 až 8.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.
Jozef Makúch
guvernér