• Dátum účinnosti

23/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

23
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 5. septembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konsolidované znenie novelizovaného opatrenia

(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 221/2017 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 77 ods. 10 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. mája 2015 č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oznámenie č. 132/2015 Z. z.), sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písm. c) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

„1. výpis z registra trestov tejto právnickej osoby nie starší ako tri mesiace; ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí, predkladá sa obdobné potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu jej sídla,“.

Doterajšie body 1 až 11 sa označujú ako body 2 až 12 a doterajšie body 9a. až 9c. sa označujú ako body 10a. až 10c..
2.
V § 1 ods. 4 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a) výpis z registra trestov zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti nie starší ako tri mesiace; ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí, predkladá sa obdobné potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu jej sídla,“.

Doterajšie písmená a) až d) sa označujú ako písmená b) až e).
3.
V § 2 ods. 2 písmeno j) znie:

„j) doklady podľa § 1 ods. 3 písm. c) prvého bodu, piateho až siedmeho bodu, desiateho a dvanásteho bodu.“.
4.
V § 3 ods. 2 písmeno h) znie:

„h) doklady podľa § 1 ods. 3 písm. c) prvého bodu, piateho, siedmeho bodu, desiateho a dvanásteho bodu.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.