• Dátum účinnosti

22/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

22
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
č. 5 z 10. júla 2017 o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 200/2017 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 23 ods. 9 písm. e) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Žiadosť banky o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na zriadenie pobočky v zahraničí (ďalej len „žiadosť“) obsahuje
a)
dôvody na zriadenie pobočky v zahraničí s uvedením opisu ekonomického prostredia, v ktorom bude pôsobiť v zahraničí,
b)
označenie bankových činností podľa § 2 ods. 2 zákona, ktoré bude vykonávať spolu s uvedením predpokladaného dátumu začatia vykonávania bankových činností a ich predpokladaný rozsah,
c)
označenie štátu, na území ktorého má banka záujem zriadiť pobočku v zahraničí a adresu sídla pobočky v zahraničí,
d)
predpokladané výdavky na zriadenie pobočky v zahraničí,
e)
informácie o organizácii pobočky v zahraničí, a to
1.
organizačnú štruktúru pobočky v zahraničí,
2.
popis činností organizačných zložiek, predpokladaný počet zamestnancov, rozdelenie oprávnení medzi vedúcich zamestnancov, ktorí riadia jej činnosť,
3.
organizáciu a riadenie informačného systému, a to metodické, technické a programové prostriedky používané v informačnom systéme,
4.
organizáciu obchodu s devízovými hodnotami,
5.
organizáciu rozhodovacieho procesu pri poskytovaní úverov,
6.
organizáciu riadenia likvidity,
7.
organizáciu riadenia rizík, vrátane zabezpečenia konsolidovaného sledovania rizík,
f)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu každej osoby navrhovanej na vedúceho zamestnanca pobočky v zahraničí, ktorá bude riadiť činnosť pobočky v zahraničí, a funkciu, do ktorej je táto osoba navrhovaná,
g)
organizáciu a ciele systému vnútornej kontroly, spôsob zabezpečenia jeho objektívneho fungovania, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby navrhovanej na funkciu vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
h)
informáciu o právnej úprave ochrany alebo poistenia vkladov v štáte, v ktorom má banka záujem zriadiť pobočku v zahraničí, vrátane toho, či táto pobočka bude povinná zúčastniť sa na ochrane alebo poistení vkladov fyzických osôb v tomto štáte bez ohľadu na systém ochrany vkladov v Slovenskej republike.1)
§ 2
Prílohami žiadosti sú
a)
obchodný plán pobočky v zahraničí vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti pobočky v zahraničí podloženej realistickými ekonomickými výpočtami, ktorý obsahuje najmä predbežný rozpočet na prvé tri účtovné roky a preukázanie schopnosti pobočky v zahraničí riadne vykonávať bankové činnosti,
b)
doklady o vlastníckom, nájomnom alebo obdobnom vzťahu k budovám, v ktorých sa budú uskutočňovať bankové činnosti,
c)
odborný životopis každej osoby navrhovanej na vedúceho zamestnanca pobočky v zahraničí, ktorá bude riadiť jej činnosť, a osoby navrhovanej na funkciu vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
d)
výpisy z registra trestov osôb navrhovaných na vedúcich zamestnancov pobočky v zahraničí, ktorí budú riadiť jej činnosť, a osoby navrhovanej na funkciu vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, nie staršie ako tri mesiace; ak ide o cudzinca ), prílohou je obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu nie starší ako tri mesiace,
e)
písomné vyhlásenie osôb navrhovaných na vedúcich zamestnancov pobočky v zahraničí, ktorí budú riadiť jej činnosť, a osoby navrhovanej na funkciu vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, o splnení podmienok podľa § 7 ods. 15 písm. b) až g) zákona,
f)
písomné vyhlásenie osôb navrhovaných na vedúcich zamestnancov pobočky v zahraničí, ktorí budú riadiť jej činnosť, a osoby navrhovanej na funkciu vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, že všetky nimi predložené doklady sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne.
§ 3
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2001 č. 15/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí (oznámenie č. 592/2001 Z. z.).
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.
Jozef Makúch v. r.
guvernér
1)
§ 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov