• Dátum účinnosti

20/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

20
OPATRENIE
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zo 17. júla 2017, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 198/2017 Z. z.)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 3 a 23 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách je uvedená v prílohe. Suma maximálneho ročného školného sa uvádza pre podskupinu študijných odborov. Ak je suma maximálneho ročného školného pre niektorý študijný odbor iná ako pre príslušnú podskupinu študijných odborov, uvádza sa osobitne.
§ 2
Ak sa študijný program v externej forme štúdia uskutočňuje v kombinácii dvoch študijných odborov, suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2018/2019 sa ustanovuje vo výške
a)
priemeru súm maximálneho ročného školného pre študijné programy príslušného stupňa v jednotlivých študijných odboroch uvedených v prílohe, ak ide o medziodborové štúdium,
b)
sumy maximálneho ročného školného pre študijné programy v príslušnom stupni v hlavnom študijnom odbore uvedenej v prílohe, ak jeden študijný odbor je hlavný a druhý študijný odbor je vedľajší.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.
Peter Plavčan v. r.
Príloha k opatreniu č. 20/2017 R. o.