• Dátum účinnosti

2/2017

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
OPATRENIE
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
z 31. januára 2017 č. 1/2017, ktorým sa dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2012 č. O-29/2012, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 17/2017 Z. z.)

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 35 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2012 č. O-29/2012, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak (oznámenie č. 103/2012 Z. z.) sa dopĺňa takto:
Príloha sa v časti 6 Ostatné poznámky dopĺňa bodmi 6 až 8, ktoré znejú:

„6. Pri pridelení frekvencií Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na účely testovania nových technológií a používania frekvencií v súlade s pripravovanou harmonizáciou využívania frekvenčného spektra sa úhrada za právo používať frekvencie neustanovuje.
7. Pri zriadení prístupového bodu (základňovej stanice) spoplatneného podľa položky 8 v obci označenej ako biele miesto v zozname bielych miest vytvorenom v rámci operačného programu Broadband je úhrada vo výške 25 % celkovej úhrady.
8. Ak je mesačná úhrada za právo používať frekvencie vypočítaná podľa položiek 2, 3, 8 až 10 nižšia ako 2 eurá, mesačná úhrada je 2 eurá. Táto úhrada sa vzťahuje aj na dočasné individuálne povolenia vydané na obdobie kratšie ako jeden mesiac vypočítané podľa položiek 2, 3, 8 až 10.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2017.
Vladimír Kešjar v.r.