• Dátum účinnosti

19/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

19
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 28. júna 2017 č. 8797/2017-M_OPVA, ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 94 ods. 14 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia je uvedený v prílohe tohto opatrenia.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 415/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia v znení opatrenia č. 156/2015 Z. z.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2018.
Ján Richter v. r.
Príloha k opatreniu č. 20/2017 R. o.