• Dátum účinnosti

18/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 28. júna 2017 č. 8796/2017-M_OPVA, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 194/2017 Z. z.)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 46c ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vzory ponukových listov sú uvedené v
a)
prílohách č. 1, 13, 50, 55, 56, 57 a 75, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok,
b)
prílohách č. 1, 14, 15, 20, 29, 50, 51, 52, 55, 56, 58 a 75, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len „register zmlúv“) a sporiteľ je pre splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 zákona povinný uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa mu bude vyplácať doživotný dôchodok,
c)
prílohách č. 1, 14, 15, 20, 31, 50, 51, 52, 55, 56, 59 a 75, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv a sporiteľ je pre splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 zákona povinný uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa mu bude vyplácať doživotný dôchodok,
d)
prílohách č. 1, 14, 15, 25, 50, 51, 52, 55, 56, 59 a 75, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona a sporiteľ je pre splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 zákona povinný uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa mu bude vyplácať doživotný dôchodok,
e)
prílohách č. 1, 14, 16, 33, 50, 52, 55, 56, 58 a 75, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv a sporiteľ je pre splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 zákona povinný uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa mu bude vyplácať doživotný dôchodok,
f)
prílohách č. 1, 14, 16, 37, 50, 52, 55, 56, 61 a 75, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv a sporiteľ je pre splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 zákona povinný uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa mu bude vyplácať doživotný dôchodok,
g)
prílohách č. 1, 14, 16, 43, 50, 52, 55, 56, 61 a 75, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom a sporiteľ je pre splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 zákona povinný uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa mu bude vyplácať doživotný dôchodok,
h)
prílohách č. 1, 14, 17, 21, 30, 50, 51, 52, 55, 56, 58 a 75, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv a sporiteľ nie je pre splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 zákona povinný uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa mu bude vyplácať doživotný dôchodok,
i)
prílohách č. 1, 14, 17, 21, 32, 50, 51, 52, 55, 56, 59 a 75, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv a sporiteľ nie je pre splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 zákona povinný uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa mu bude vyplácať doživotný dôchodok,
j)
prílohách č. 1, 14, 17, 26, 50, 51, 52, 55, 56, 59 a 75, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona a sporiteľ nie je pre splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 zákona povinný uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa mu bude vyplácať doživotný dôchodok,
k)
prílohách č. 1, 14, 18, 34, 50, 52, 55, 56, 58 a 75, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv a sporiteľ nie je pre splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 zákona povinný uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa mu bude vyplácať doživotný dôchodok,
l)
prílohách č. 1, 14, 18, 38, 50, 52, 55, 56, 61 a 75, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv a sporiteľ nie je pre splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 zákona povinný uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa mu bude vyplácať doživotný dôchodok,
m)
prílohách č. 1, 14, 18, 44, 50, 52, 55, 56, 61 a 75, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom a sporiteľ nie je pre splnenie podmienky podľa § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 zákona povinný uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa mu bude vyplácať doživotný dôchodok,
n)
prílohách č. 1, 22, 30, 51, 52, 55, 56, 60 a 75, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv a sporiteľ spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 zákona a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na doživotný dôchodok,
o)
prílohách č. 1, 22, 32, 51, 52, 55, 56, 61 a 75, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv a sporiteľ spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 zákona a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na doživotný dôchodok,
p)
prílohách č. 1, 27, 51, 52, 55, 56, 61 a 75, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona a sporiteľ spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 zákona a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na doživotný dôchodok,
q)
prílohách č. 1, 35, 52, 56, 62 a 75, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv a sporiteľ spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 zákona a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na doživotný dôchodok,
r)
prílohách č. 1, 39, 52, 56, 63 a 75, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv a sporiteľ spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 zákona a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na doživotný dôchodok,
s)
prílohách č. 2, 52, 56, 64 a 75, ak sporiteľ spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom a sporiteľ spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 zákona a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na doživotný dôchodok,
t)
prílohách č. 3, 47, 53, 54, 55, 56, 65 a 75, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ale bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 3 zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 3 zákona,
u)
prílohách č. 3, 48, 53, 55, 56, 57 a 75, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ale bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 3 zákona,
v)
prílohách č. 3, 49, 54, 56, 67 a 75, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ale bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 3 zákona,
w)
prílohách č. 4, 54, 56, 68 a 75, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 3 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 3 zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,
x)
prílohách č. 5 a 75, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a nespĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 a 3 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 a 3 zákona,
y)
prílohách č. 6 a 75, ak sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona rovná nule,
z)
prílohách č. 7 a 75, ak sporiteľ nesplnil podmienky vyplácania predčasného starobného dôchodku podľa § 31 zákona,
aa)
prílohách č. 3, 23, 41, 51, 52, 55, 56, 69 a 75, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
ab)
prílohách č. 3, 23, 42, 51, 52, 55, 56, 69 a 75, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
ac)
prílohách č. 3, 28, 51, 52, 55, 56, 69 a 75, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona,
ad)
prílohách č. 3, 36, 52, 56, 70 a 75, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
ae)
prílohách č. 3, 40, 52, 56, 70 a 75, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
af)
prílohách č. 3, 45, 52, 56, 71 a 75, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,
ag)
prílohách č. 3, 14, 18, 41, 50, 52, 55, 56, 69 a 75, ak je sporiteľ poberateľom dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a bola mu vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
ah)
prílohách č. 3, 14, 18, 42, 50, 52, 55, 56, 69 a 75, ak je sporiteľ poberateľom dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a bola mu vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
ai)
prílohách č. 3, 14, 18, 45, 50, 52, 55, 56, 69 a 75, ak je sporiteľ poberateľom dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a bola mu vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok,
aj)
prílohách č. 3, 36, 52, 56, 70 a 75, ak je sporiteľ poberateľom dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
ak)
prílohách č. 3, 40, 52, 56, 70 a 75, ak je sporiteľ poberateľom dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
al)
prílohách č. 3, 46, 52, 56, 71 a 75, ak je sporiteľ poberateľom dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na doživotný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,
am)
prílohách č. 3, 14, 19, 21, 50, 51, 55, 72 a 75, ak je sporiteľ poberateľom dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a bola mu vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona,
an)
prílohách č. 3, 14, 50, 55, 66 a 75, ak je sporiteľ poberateľom dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a bola mu vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok,
ao)
prílohách č. 3, 24, 51, 55, 73 a 75, ak je sporiteľ poberateľom dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona,
ap)
prílohách č. 8 a 75, ak je sporiteľ poberateľom dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na doživotný dôchodok, ani na dočasný dôchodok,
aq)
prílohách č. 3, 36, 52, 56, 70 a 75, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
ar)
prílohách č. 3, 40, 52, 56, 70 a 75, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
as)
prílohách č. 9, 52, 56, 74 a 75, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona, ale žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,
at)
prílohách č. 3, 24, 51, 55, 72 a 75, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona,
au)
prílohách č. 10 a 75, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok,
av)
prílohách č. 3, 14, 50, 55, 72 a 75, ak je sporiteľ poberateľom dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a bola mu vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok,
aw)
prílohách č. 11 a 75, ak je sporiteľ poberateľom dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku doživotného dôchodku,
ax)
prílohách č. 12 a 75, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 157/2015 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu v znení opatrenia č. 442/2015 Z. z.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2018.
Ján Richter v. r.
Príloha č. 1 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 3 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 4 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 5 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 6 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 7 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 8 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 9 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 10 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 11 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 12 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 13 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 14 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 15 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 16 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 17 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 18 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 19 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 20 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 21 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 22 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 23 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 24 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 25 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 26 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 27 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 28 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 29 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 30 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 31 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 32 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 33 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 34 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 35 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 36 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 37 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 38 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 39 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 40 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 41 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 42 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 43 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 44 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 45 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 46 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 47 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 48 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 49 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 50 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 51 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 52 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 53 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 54 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 55 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 56 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 57 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 58 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 59 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 60 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 61 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 62 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 63 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 64 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 65 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 66 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 67 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 68 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 69 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 70 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 71 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 72 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 73 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 74 k opatreniu č. 18/2017 R. o.
Príloha č. 75 k opatreniu č. 18/2017 R. o.