• Dátum účinnosti

16/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 20. júna 2017, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov
Konsolidované znenie novelizovaného opatrenia

(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 169/2017 Z. z.)

Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 376/2012 Z. z.) v znení opatrenia č. 8/2013 (oznámenie č. 315/2013 Z. z.), opatrenia č. 3/2015 (oznámenie č. 69/2015 Z. z.) a opatrenia č. 33/2015 (oznámenie č. 66/2016 Z. z.) sa mení takto:
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2017.
Jozef Makúch v. r.
guvernér