• Dátum účinnosti

15/2017

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 20. júna 2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 168/2017 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 77 ods. 7 a § 139 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Výkaz vypracúvaný podľa vzorov ustanovených a predkladaných podľa osobitných predpisov1) sa predkladá elektronicky prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál; súčasťou každého výkazu je
a)
názov banky, pobočky zahraničnej banky alebo obchodníka s cennými papiermi,
b)
kód banky, pobočky zahraničnej banky alebo obchodníka s cennými papiermi,
c)
informácia o tom, či ide o zber údajov na individuálnom základe alebo konsolidovanom základe,
d)
referenčný dátum vykazovania v tvare DD.MM.RRRR,
e)
referenčné obdobie, za ktoré sa príslušný výkaz vypracúva,
f)
použitý účtovný štandard,
g)
kód vykazovanej meny.
§ 2
(1)
Výkazy predkladané bankou a obchodníkom s cennými papiermi na účely spoločného výkazníctva sú tieto:
a)
výkazy pre vykazovanie vlastných zdrojov a požiadaviek na vlastné zdroje a vykazovanie strát pochádzajúcich z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme nehnuteľnosti podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. I, II, VI a VII osobitného predpisu,2) ktoré pozostávajú z týchto častí:
1.
Kapitálová primeranosť podľa kódov C 01.00, C 02.00, C 03.00 a C 04.00 ustanovených v osobitnom predpise,2)
2.
Prechodné ustanovenia podľa kódov C 05.01 a C 05.02 ustanovených v osobitnom predpise,2)
3.
Platobná schopnosť skupiny podľa kódov C 06.01 a C 06.02 ustanovených v osobitnom predpise,2)
4.
Kreditné riziko podľa kódov C 07.00, C 08.01, C 08.02, C 09.01, C 09.02, C 09.04, C 10.01, C 10.02, C 11.00, C 12.00, C 13.00 a C 14.00 ustanovených v osobitnom predpise,2)
5.
Operačné riziko podľa kódov C 16.00 a C 17.00 ustanovených v osobitnom predpise,2)
6.
Trhové riziko podľa kódov C 18.00, C 19.00, C 20.00, C 21.00, C 22.00, C 23.00,
C 24.00 a C 25.00 ustanovených v osobitnom predpise,2)
7.
Expozície a straty pochádzajúce z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku podľa kódu C 15.00 ustanovených v osobitnom predpise,2)
b)
výkazy pre vykazovanie veľkej majetkovej angažovanosti a rizika koncentrácie podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. VIII a IX osobitného predpisu,2) ktoré pozostávajú z veľkej majetkovej angažovanosti podľa kódov C 26.00, C 27.00, C 28.00,
C 29.00, C 30.00 a C 31.00 ustanovených v osobitnom predpise,2)
c)
výkazy pre vykazovanie finančnej páky podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. X a XI osobitného predpisu,2) ktoré pozostávajú z vykazovania finančnej páky podľa kódov C 47.00, C 40.00, C 41.00, C 42.00, C 43.00 a C 44.00 ustanovených v osobitnom predpise,2)
d)
výkazy pre vykazovanie likvidity podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. XII, XIII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV a XXV osobitného predpisu,2) ktoré pozostávajú z týchto častí:
1.
Krytie likvidity podľa kódov C 51.00, C 52.00, C 53.00 a C 54.00 ustanovených
v osobitnom predpise,2)
2.
Stabilné financovanie podľa kódov C 60.00 a C 61.00 ustanovených v osobitnom predpise,2)
3.
Dodatočné ukazovatele na sledovanie likvidity podľa kódov C 67.00, C 68.00, C 69.00, C 70.00 a C 71.00 ustanovených v osobitnom predpise,2)
4.
Vykazovanie likvidity podľa kódov C 72.00, C 73.00, C 74.00, C 75.00 a C 76.00 ustanovených v osobitnom predpise.2)
(2)
Výkazy podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu až siedmeho bodu sa nepredkladajú obchodníkom s cennými papiermi, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Výkazy podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu a piateho bodu sa nepredkladajú obchodníkom s cennými papiermi, ktorý nespĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.4)
(4)
Výkazy podľa odseku 1 písm. b) sa nepredkladajú obchodníkom s cennými papiermi, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.5)
(5)
Výkazy podľa odseku 1 písm. c) sa nepredkladajú obchodníkom s cennými papiermi, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.6)
(6)
Výkazy podľa odseku 1 písm. d) sa nepredkladajú obchodníkom s cennými papiermi, ak sa postupuje podľa osobitného predpisu.7)
§ 3
Výkaz podľa § 2 ods. 1 písm. a) siedmeho bodu na účely spoločného výkazníctva sa predkladá pobočkou zahraničnej banky.
§ 4
(1)
Výkazy predkladané bankou a obchodníkom s cennými papiermi na účely finančného výkazníctva sú tieto:
a)
výkazy so štvrťročnou periodicitou, podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. III a V osobitného predpisu,2) ktoré pozostávajú z týchto častí:
1.
Súvaha podľa kódov F 01.01, F 01.02 a F 01.03 ustanovených v osobitnom predpise,2)
2.
Výkaz ziskov a strát podľa kódu F 02.00 ustanovených v osobitnom predpise,2)
3.
Výkaz komplexného účtovného výsledku podľa kódu F 03.00 ustanovených v osobitnom predpise,2)
4.
Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektory protistrany podľa kódov F 04.01, F 04.02, F 04.03, F 04.04 a F 04.05 ustanovených v osobitnom predpise,2)
5.
Členenie úverov a preddavkov podľa produktu podľa kódu F 05.00 ustanovených v osobitnom predpise,2)
6.
Členenie úverov a preddavkov nefinančným korporáciám podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (NACE) podľa kódu F 06.00 ustanovených v osobitnom predpise,2)
7.
Finančné aktíva, ktoré sú predmetom zníženia hodnoty, ktoré sú po termíne splatnosti alebo zhoršenej kvality podľa kódu F 07.00 výkazu ustanovených v osobitnom predpise,2)
8.
Členenie finančných záväzkov podľa kódov F 08.01 a F 08.02 ustanovených v osobitnom predpise,2)
9.
Úverové prísľuby, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby podľa kódov F 9.01 a F 09.02 ustanovených v osobitnom predpise,2)
10.
Deriváty - obchodovanie podľa kódu F 10.00 ustanovených v osobitnom predpise,2)
11.
Deriváty - účtovanie hedžingu podľa kódu F 11.01 ustanovených v osobitnom predpise,2)
12.
Pohyby v opravných položkách na kreditné straty a v zhoršení kvality nástrojov vlastného imania podľa kódu F 12.00 na účel identifikácie vzoru výkazu ustanovených v osobitnom predpise,2)
13.
Prijatý kolaterál a záruky podľa kódov F 13.01, F 13.02 a F 13.03 ustanovených v osobitnom predpise,2)
14.
Poradie reálnej hodnoty: finančné nástroje v reálnej hodnote podľa kódu F 14.00 ustanovených v osobitnom predpise,2)
15.
Ukončenie vykazovania a finančné záväzky spojené s prevedenými finančnými aktívami podľa kódu F 15.00 ustanovených v osobitnom predpise,2)
16.
Členenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát podľa kódov F 16.01, F 16.02, F 16.03, F 16.04, F 16.05, F 16.06 a F 16.07 ustanovených v osobitnom predpise,2)
17.
Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie ustanovených v osobitnom predpise:8) súvaha podľa kódov F 17.01, F 17.02 a F 17.03 ustanovených v osobitnom predpise,2)
18.
Bezproblémové a problémové expozície podľa kódu F 18.00 ustanovených v osobitnom predpise,2)
19.
Expozície s odloženou splatnosťou podľa kódu F 19.00 ustanovených v osobitnom predpise,2)
b)
výkazy určené prahovou hodnotou so štvrťročnou periodicitou, podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. III a V osobitného predpisu,2) ktoré pozostávajú z týchto častí:
1.
Geografické členenie podľa kódov F 20.01, F 20.02, F 20.03, F 20.04, F 20.05, F 20.06 a F 20.07 ustanovených v osobitnom predpise,2)
2.
Hmotné a nehmotné aktíva: aktíva podliehajúce operatívnemu lízingu podľa kódu F 21.00 na účel identifikácie vzoru výkazu ustanovených v osobitnom predpise,2)
3.
Správa aktív, správa finančných nástrojov a ostatné funkcie spravovania podľa kódov F 22.01 a F 22.02 ustanovených v osobitnom predpise,2)
c)
výkazy s polročnou periodicitou, podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. III a V osobitného predpisu,2) ktoré pozostávajú z týchto častí:
1.
Podsúvahové transakcie: podiely v nekonsolidovaných štruktúrovaných účtovných jednotkách podľa kódov F 30.01 a F 30.02 ustanovených v osobitnom predpise,2)
2.
Spriaznené strany podľa kódov F 31.01 a F 31.02 ustanovených v osobitnom predpise,2)
d)
výkazy s ročnou periodicitou, podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. III a V osobitného predpisu,2) ktoré pozostávajú z týchto častí:
1.
Štruktúra skupiny podľa kódov F 40.01 a F 40.02 ustanovených v osobitnom predpise,2)
2.
Reálna hodnota podľa kódov F 41.01, F 41.02 a F 41.03 ustanovených v osobitnom predpise,2)
3.
Hmotné a nehmotné aktíva: účtovná hodnota podľa metódy oceňovania podľa kódu
F 42.00 ustanovených v osobitnom predpise,2)
4.
Rezervy podľa kódu F 43.00 ustanovených v osobitnom predpise,2)
5.
Programy so stanovenými požitkami a zamestnanecké požitky podľa kódov F 44.01, F 44.02 a F 44.03 ustanovených v osobitnom predpise,2)
6.
Členenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát podľa kódov F 45.01, F 45.02 a F 45.03 ustanovených v osobitnom predpise,2)
7.
Výkaz zmien vlastného imania podľa kódu F 46.00 na účel identifikácie vzoru výkazu ustanovených v osobitnom predpise.2)
(2)
Výkazy podľa odseku 1 sa nepredkladajú, ak obchodník s cennými papiermi nespĺňa podmienky ustanovených v osobitnom predpise.9)
§ 5
(1)
Výkazy predkladané bankou a obchodníkom s cennými papiermi na účely finančného výkazníctva pri vykazovaní zaťaženosti aktív sú tieto:
a)
výkazy predkladané so štvrťročnou periodicitou, podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. XVI a XVII osobitného predpisu,2) ktoré pozostávajú z týchto častí:
1.
Časť A – Prehľad zaťaženosti podľa kódov F 32.01, F 32.02, F 32.03 a F 32.04 ustanovených v osobitnom predpise,2)
2.
Časť B – Údaje o splatnosti podľa kódu F 33.00 ustanovených v osobitnom predpise,2)
3.
Časť D – Kryté dlhopisy podľa kódu F 35.00 ustanovených v osobitnom predpise,2)
b)
výkazy predkladané s polročnou periodicitou, podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. XVI a XVII osobitného predpisu,2) ktoré pozostávajú z vykazovania Časti E – Podrobné údaje podľa kódov F 36.01 a F 36.02 ustanovených v osobitnom predpise,2)
c)
výkaz predkladaný s ročnou periodicitou, podľa vzoru a metodiky na jeho vypracúvanie uvedeného v prílohách č. XVI a XVII osobitného predpisu,2) ktorý pozostáva z vykazovania Časti C – Podmienená zaťaženosť podľa kódu F 34.00 ustanovených v osobitnom predpise.2)
(2)
Výkazy podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) a c) sa nepredkladajú, ak
a)
výška celkových aktív banky alebo obchodníka s cennými papiermi vypočítaná podľa osobitného predpisu,2) nepresiahne 30 miliárd eur a
b)
úroveň zaťaženosti aktív banky alebo obchodníka s cennými papiermi vypočítaná podľa osobitného predpisu,2) je nižšia ako 15%.
(3)
Výkaz podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu sa nepredkladá, ak banka alebo obchodník s cennými papiermi neemitujú dlhopisy podľa osobitného predpisu.10)
§ 6
Výkazy predkladané bankou, ktorá používa prístup interných ratingov podľa osobitného predpisu11) a obchodníkom s cennými papiermi, ktorý používa prístup interných ratingov podľa osobitného predpisu,11) uvedených v prílohách č. I až VII osobitného predpisu,12) ktoré pozostávajú z týchto častí:
a)
pre vykazovanie informácií týkajúcich sa kreditného rizika, podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v čl. 2 osobitného predpisu12) podľa kódov C 101.00, C 102.00, C 103.00, C 104.00 a C 105.01, C 105.02 a C 105.03 ustanovených v osobitnom predpise,12)
b)
pre vykazovanie informácií týkajúcich sa trhového rizika, podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v čl. 3 osobitného predpisu12) podľa kódov C 106.00, C 107.01, C 107.02, C 108.00, C 109.01, C 109.02, C 109.03, C 110.01, C110.02 a C 110.03 ustanovených v osobitnom predpise.12)
§ 7
(1)
Ak sa na banku vzťahuje článok 7 osobitného predpisu,13) predkladajú sa výkazy Členenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát v rozsahu podľa kódov F 16.02, F 16.04, F 16.05, F 16.06 a F 16.07, výkazy Geografické členenie v rozsahu podľa kódov F 20.01, F 20.02, F 20.03 a F 20.07 a výkaz Štruktúra skupiny v rozsahu podľa kódu F 40.02 podľa osobitného predpisu.2)
(2)
Ak sa na banku vzťahuje čl. 13 ods. 7 písm. a) a článok 14 ods. 7 osobitného predpisu,13) predkladá sa okrem výkazov ustanovených v osobitnom predpise13) výkaz podľa prílohy II osobitného predpisu2) a výkaz Úverové záväzky, finančné záruky a iné prijaté prísľuby v rozsahu podľa kódu F 09.02 podľa osobitného predpisu.2)
(3)
Ak sa na banku vzťahuje čl. 14 ods. 2 osobitného predpisu,13) predkladá sa okrem výkazov ustanovených v osobitnom predpise13) výkaz Úverové záväzky, finančné záruky a iné prijaté prísľuby v rozsahu podľa kódu F 09.02 podľa osobitného predpisu.2)
§ 8
Okrem výkazov podľa § 2 až 7 sa bankou a pobočkou zahraničnej banky predkladajú aj výkazy na účely dohľadu podľa osobitného predpisu13) takto:
a)
najneskôr 30. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume podľa osobitného predpisu,2) ak ide o významné dohliadané subjekty,13) ktoré nie sú súčasťou významnej dohliadanej skupiny,13)
b)
najneskôr 45. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume podľa osobitného predpisu,2) ak ide o významné dohliadané subjekty,13) ktoré sú súčasťou významnej dohliadanej skupiny,13)
c)
najneskôr 45. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume podľa osobitného predpisu,2) ak ide o významné dohliadané skupiny,13) týkajúce sa dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnenom členskom štáte alebo v treťom štáte,
d)
najneskôr 45. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume podľa osobitného predpisu,2) ak ide o menej významné dohliadané skupiny13) vrátane podskupín, ktoré vykazujú na konsolidovanom základe,
e)
najneskôr 55. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume podľa osobitného predpisu,2) ak ide o menej významné dohliadané skupiny,13) ktoré vykazujú na subkonsolidovanom základe,
f)
najneskôr 45. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume podľa osobitného predpisu,2) ak ide o menej významné dohliadané subjekty,13) ktoré nie sú súčasťou dohliadanej skupiny,13)
g)
najneskôr 55. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume podľa osobitného predpisu,2) ak ide o menej významné dohliadané subjekty,13) ktoré sú súčasťou menej významnej dohliadanej skupiny.13)
§ 9
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 14/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu (oznámenie č. 224/2014 Z. z.) v znení opatrenia č. 34/2015 (oznámenie č. 72/2016 Z. z.).
§ 10
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. júna 2017.
Jozef Makúch v. r.
guvernér
1)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014) v platnom znení.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2070 zo 14. septembra 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na vzory, vymedzenia pojmov a riešenia IT, ktoré majú inštitúcie používať pri vykazovaní Európskemu orgánu pre bankovníctvo a príslušným orgánom v súlade s článkom 78 ods. 2 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 328, 2.12.2016).
Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/534 zo 17. marca 2015 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2015/13) (Ú. v. EÚ L 86, 31.3.2015).
2)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 v platnom znení.
3)
Čl. 95 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení.
4)
Čl. 96 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
5)
Čl. 388 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
6)
Čl. 6 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
7)
Čl. 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
8)
Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
9)
Čl. 99 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
10)
§ 89 ods. 7 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
11)
Čl. 143 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
12)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2070 v platnom znení.
13)
Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/534 v platnom znení.