• Dátum účinnosti

13/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

13
OPATRENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 15. mája 2017, ktorým sa ustanovuje typ transferovej licencie pre jednotlivé kategórie výrobkov obranného priemyslu
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 134/2017 Z. z.)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 43 písm. e) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Výrobky obranného priemyslu, pre ktoré sa vydáva všeobecná transferová licencia sú uvedené prílohách č. 1 až 3.
(2)
Výrobky obranného priemyslu, pre ktoré sa vydáva globálna transferová licencia sú uvedené v prílohe č. 4.
(3)
Výrobky obranného priemyslu, pre ktoré sa vydáva individuálna transferová licencia sú uvedené v prílohe č. 5.
§ 2
Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.
§ 3
Zrušuje sa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2012 zo 16. decembra 2011, ktorým sa ustanovuje typ transferovej licencie pre jednotlivé druhy výrobkov obranného priemyslu (oznámenie č. 108/2012 Z. z.) v znení výnosu č. 2/2014 z 1. decembra 2014 (oznámenie č. 391/2014 Z. z.).
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2017.
Peter Žiga v. r.
minister
Príloha k opatreniu č. 13/2017 Z. z.