• Dátum účinnosti

11/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

11
OPATRENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 17. mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. októbra 2008 č. 73/2008 o policajných stredných odborných školách
Konsolidované znenie novelizovaného opatrenia

(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 129/2017 Z. z.)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 2 a § 110 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. októbra 2008 č. 73/2008 o policajných stredných odborných školách (oznámenie č. 414/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a) o prijatí uchádzača, ktorý nie je príslušníkom Policajného zboru (ďalej len „uchádzač“) na štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania,“.
Doterajšie písmená a) až g) sa označujú ako písmená b) až h).
2.
V § 4 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h) o povolení opakovať ročník,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
3.
V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a určuje formu, obsah a rozsah prijímacej skúšky uchádzača, kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky uchádzačom a ostatné podmienky prijatia uchádzača na štúdium“.
4.
V § 4 odsek 6 znie:

„(6) Riaditeľ policajnej školy spolupracuje so samosprávnym orgánom príslušníkov Policajného zboru (ďalej len „policajt“) študujúcich na policajnej škole, ak je zriadený a so samosprávnym orgánom žiakov, ktorí nie sú policajtmi, ak je zriadený.“.
5.
V § 5 ods. 1 sa slová „príslušníkov Policajného zboru (ďalej len „policajt“)“ nahrádzajú slovom „policajtov“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Príloha č. 4 časť A písmeno Y kód 9210 N vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „justičná a“.
8.
V § 6 ods. 4 sa za slovo „štúdium“ vkladá slovo „policajtov“.
9.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

㤠6a

(1) Policajná škola môže organizovať pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore bezpečnostná služba v zameraní základná policajná príprava8a) aj pre žiakov, ktorí nie sú policajtmi.

(2) Pomaturitné kvalifikačné štúdium žiakov, ktorí nie sú policajtmi, trvá najmenej dva roky.

(3) Pod slovom „poslucháč“ sa v § 15 ods. 5, 6 prvá a posledná veta a ods. 8 a 9, § 16 ods. 1, 2, 4 a 5, § 17 ods. 6 a 9, § 19 ods. 3 až 6, § 20 ods. 1 časť vety pred bodkočiarku a odsek 2, § 21 ods. 1 časť vety pred bodkočiarku a ods. 3 a 5, § 23 ods. 1 a 2, § 24 ods. 1 a 2, nadpise nad § 25, § 25 ods. 1, 2, 4, 8 až 10, § 26, § 29, § 30 ods. 1, § 31 ods. 1 a 2, § 32 ods. 3, § 33 ods. 1, 2, 4 a 5, § 34 ods. 1, 3 až 7, § 39 ods. 4 a 5, § 40 ods. 1, 2 a 4, § 41 ods. 1 a 3, § 42 ods. 1, 4 a 5, § 43 ods. 4 prvá veta a posledná veta a ods. 6, § 44 ods. 1 až 6 a § 45 rozumie aj žiak, ktorý nie je policajtom vo vzťahu k pomaturitnému kvalifikačnému štúdiu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a) znie:
„8a) Príloha č. 4 časť A písmeno Y kód 9210 N 01 vyhlášky č. 64/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

10.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Školský vzdelávací program sa zverejňuje na verejne prístupnom mieste.“.
11.
Nadpis nad § 11 znie: „Prijímanie policajtov na štúdium“.
12.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13a

Prijímanie uchádzača na štúdium

(1) Prihlášku na pomaturitné kvalifikačné štúdium podáva uchádzač riaditeľovi policajnej školy, na ktorú sa hlási, do 31. mája. Uchádzač, ktorý nebol prijatý na štúdium na vysokej škole, môže podať prihlášku na pomaturitné kvalifikačné štúdium do 31. júla.

(2) Riaditeľ policajnej školy pozve uchádzača na prijímaciu skúšku najneskôr desať dní pred termínom konania prijímacej skúšky.
(3) Prijímacia skúška sa koná v dvoch termínoch. Prvým termínom je posledný úplný júnový týždeň a druhým termínom posledné dva úplné augustové týždne. Deň konania skúšky určí riaditeľ policajnej školy.
(4) Uchádzač sa prijíma na štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania do troch dní odo dňa konania prijímacej skúšky. Pri prijímaní sa berie do úvahy aj zdravotná spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania.“.

13.
V § 14 ods. 1 sa za slovo „štúdium“ vkladá slovo „policajtov“.
14.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Pomaturitné kvalifikačné štúdium žiakov, ktorí nie sú policajtmi, sa organizuje formou denného štúdia.“.
15.
V § 15 ods. 6 sa číslo „15“ nahrádza číslom „17“ a číslo „30“ sa nahrádza číslom „31“.
16.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:

㤠16a

Žiakovi, ktorý nie je policajtom, sa na základe jeho písomnej žiadosti poskytne bezplatné ubytovanie a stravovanie; s týmto žiakom sa uzatvorí zmluva o náhrade skutočných nákladov vynaložených na ubytovanie a stravovanie.“.

17.
V § 17 ods. 4 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) rozhodnutia riaditeľa policajnej školy o prijatí uchádzača na štúdium,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
18.
V § 17 ods. 4 písm. f) sa za slovo „plánu,“ vkladajú slová „o povolení opakovať ročník,“.
19.
V § 17 ods. 6 sa za slová „prerušenie štúdia,“ vkladajú slová „opakovanie ročníka,“.
20.
V § 20 ods. 1 sa slová „zo závažných zdravotných, osobných alebo služobných dôvodov“ nahrádzajú slovami „poslucháčovi s nadaním alebo zo závažných dôvodov“.
21.
V § 21 ods. 1 sa slová „zo závažných zdravotných, osobných alebo služobných dôvodov prerušiť štúdium poslucháča16)“ nahrádzajú slovami „povoliť prerušenie jeho štúdia“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.
22.
V § 21 ods. 2 sa za slovo „rok“ vkladá čiarka a slová „ak ide o policajta a najviac na tri roky, ak ide o žiaka, ktorý nie je policajtom“.
23.
V § 23 ods. 1 sa za slovo „Prestup“ vkladá slovo „policajta“.
24.
V § 24 ods. 1 sa slová „policajt v stálej štátnej službe alebo dočasnej štátnej službe“ nahrádzajú slovami „poslucháč“.
25.
V § 24 ods. 2 sa slovo „Policajt“ nahrádza slovom „Poslucháč“.
26.
V § 25 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) prospel veľmi dobre,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
27.
V § 25 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka vydá žiakovi, ktorý nie je policajtom, jeho triedny učiteľ výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti žiaka, ktorý nie je policajtom.“.
Odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.
28.
V § 31 ods. 2 písm. a) sa slovo „napomenutie“ nahrádza slovom „pokarhanie“.
29.
V § 34 ods. 7 sa slovo „skúšku“ nahrádza slovami „teoretickú časť“.
30.
V § 40 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„O klasifikácii poslucháča na maturitnej skúške hlasuje komisia neverejne.“.
31.
V § 44 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.
32.
V § 44 ods. 7 sa vypúšťajú slová „maturitnú skúšku z odborných predmetov alebo“.
33.
Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý znie:

㤠46a

Pri organizácii školského roka žiakov, ktorí nie sú policajtmi, sa postupuje podľa osobitného predpisu.25a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.“.

34.
Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠50a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2017

Prihlášku na pomaturitné kvalifikačné štúdium na školský rok 2017/2018 podáva uchádzač riaditeľovi policajnej školy, na ktorú sa hlási, do 31. júla 2017.“.

Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2017.
Robert Kaliňák v. r.