• Dátum účinnosti

10/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

10
OPATRENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
z 22. mája 2017, č. 015709/2017-POLS-0066560, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o sťažených životných podmienkach štátneho zamestnanca
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 122/2017 Z. z.)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky podľa § 146 ods. 6 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Každej sťaženej životnej podmienke podľa § 146 ods. 2 zákona sa pre každý štát priradí hodnota 0, 1, 2 alebo 3. Priradená hodnota pre každú sťaženú životnú podmienku vyjadruje mieru obtiažnosti sťaženej životnej podmienky v porovnaní s takouto podmienkou v Slovenskej republike.
(2)
Sťaženej životnej podmienke „úroveň zdravotnej starostlivosti“ podľa § 146 ods. 2 písm. a) zákona sa priradí hodnota
a)
0 - zdravotná starostlivosť zodpovedá rozsahu zdravotnej starostlivosti poskytovanej v Slovenskej republike, zdravotnícke zariadenia sú dostupné, sú na dobrej odbornej úrovni a materiálne sú dobre vybavené,
b)
1 - zdravotná starostlivosť nie je rovnocenná s úrovňou zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike, najmä zdravotnícke zariadenia sú na nižšej odbornej a hygienickej úrovni alebo zdravotná starostlivosť a služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou nie sú dostupné v plnom rozsahu,
c)
2 - zdravotná starostlivosť je na nízkej úrovni, najmä zdravotnícke zariadenia neposkytujú v plnom rozsahu základnú zdravotnú starostlivosť, v zdravotníckych zariadeniach sa nedostatočne dodržiavajú hygienické podmienky, chýba materiálové vybavenie a diagnostické prístroje alebo nie je možná voľba zdravotníckeho zariadenia a lekára,
d)
3 - zdravotná starostlivosť je na veľmi nízkej úrovni, najmä v zdravotníckych zariadeniach hrozí riziko infekčných ochorení, sú nespoľahlivé, pretože nezaručujú vyriešenie zdravotného problému, zdravotnícky personál je na nízkej odbornej úrovni, chýba poskytovanie rýchlej zdravotnej pomoci, pri úraze hrozí nebezpečenstvo nekontrolovanej transfúzie krvi a neodborného lekárskeho zásahu alebo je nedostatok liekov alebo úplne chýba určitá kategória liekov.
(3)
Sťaženej životnej podmienke „klimatické podmienky“ podľa § 146 ods. 2 písm. b) zákona sa priradí hodnota
a)
0 - klimatické podmienky sú rovnocenné s klimatickými podmienkami v Slovenskej republike,
b)
1 - klimatické podmienky sú prijateľné, ale sú menej priaznivé ako klimatické podmienky v Slovenskej republike, v dôsledku čoho môžu mierne zaťažovať ľudský organizmus, najmä vysoké teplotné rozdiely medzi dňom a nocou alebo ovzdušie vo vysokej nadmorskej výške,
c)
2 - klimatické podmienky sú odlišné z dôvodu rozdielnej zemepisnej polohy, zaťažujú ľudský organizmus a negatívne ovplyvňujú jeho fyziologické funkcie a psychické funkcie, najmä tropické sucho alebo vlhko alebo tektonická nestabilita,
d)
3 - klimatické podmienky sú výrazne odlišné z dôvodu rozdielnej zemepisnej polohy, výrazne zaťažujú ľudský organizmus a výrazne negatívne ovplyvňujú jeho fyziologické funkcie a psychické funkcie, najmä tropické podnebie, vysoká vlhkosť, dlhodobé suchá, dlhodobé dažde, tropické vlhké pasáty, letné monzúny a zimné monzúny, častý výskyt vulkanickej alebo tektonickej činnosti alebo pravidelný výskyt silných veterných búrok alebo smrští.
(4)
Sťaženej životnej podmienke „stupeň izolácie“ podľa § 146 ods. 2 písm. c) zákona sa priradí hodnota
a)
0 - nie je žiaden stupeň izolácie, pohyb osôb je voľný a bez obmedzenia,
b)
1 - je nízky stupeň izolácie, pri ktorom je voľný pohyb osôb čiastočne obmedzený, najmä v súvislosti so sociálnymi a inými odlišnosťami štátu alebo nedostatočne vybudovanou infraštruktúrou,
c)
2 - je stredný stupeň izolácie, pri ktorom je voľný pohyb osôb obmedzený, najmä sa vyskytujú časté kontroly osobného pohybu cudzincov, voľný pohyb osôb do niektorých oblastí je možný len na osobitné povolenie, v dôsledku hlbokej kultúrnej a jazykovej bariéry sú limitované možnosti kultúrneho vyžitia sa a získavania informácií z miestnych informačných zdrojov alebo prístup k zahraničným informačným zdrojom je limitovaný a kontrolovaný úradmi,
d)
3 - je vysoký stupeň izolácie, pri ktorom je voľný pohyb osôb výrazne obmedzený, najmä voľný pohyb osôb mimo hlavného mesta je na osobitné povolenie, je spojený s ohrozením života z dôvodov iných, ako vojenských alebo teroristických a je možný len v sprievode inej osoby alebo len s ozbrojeným sprievodom.
(5)
Sťaženej životnej podmienke „dostupnosť základných potravín“ podľa § 146 ods. 2 písm. d) zákona sa priradí hodnota
a)
0 - dostupnosť základných potravín je porovnateľná s dostupnosťou v Slovenskej republike,
b)
1 - dostupnosť základných potravín je zhoršená, najmä nepravidelným zásobovaním,
c)
2 - dostupnosť základných potravín je obmedzená a je riziko ohrozenia zdravia, najmä z dôvodu nedostatku nutrične hodnotných a bezpečných potravín, nedostatku pitnej vody alebo nízkej kvality väčšiny základných potravín,
d)
3 - dostupnosť základných potravín je výrazne obmedzená a je vysoké riziko ohrozenia zdravia, najmä z dôvodu zlej kvality základných potravín alebo pitnej vody.
(6)
Sťaženej životnej podmienke „ostatné miestne podmienky“ podľa § 146 ods. 2 písm. e) zákona sa priradí hodnota
a)
0 - ostatné miestne podmienky sú rovnocenné s miestnymi podmienkami v Slovenskej republike,
b)
1 - miestne podmienky sú mierne odlišné, rešpektujú sa miestne požiadavky, najmä na povinné používanie predpísaného odevu, vyznávanie miestneho náboženstva alebo kultúrne, zvykové alebo hodnotové odlišnosti,
c)
2 - miestne podmienky sú odlišné, sú značné rozdiely predovšetkým v kultúre, v tradíciách a v sociálnom prostredí, v prírodných podmienkach, najmä osoby ženského pohlavia majú sťažené možnosti pohybu z náboženských dôvodov, nerešpektujú sa iné hodnoty ako tie, ktoré uznáva miestne obyvateľstvo, prístup k štandardnému vzdelaniu detí je obmedzený, nie sú alebo nie sú vhodné predškolské zariadenia alebo sú problematické bankové služby,
d)
3 - miestne podmienky sú výrazne odlišné, najmä je neznášanlivosť miestneho obyvateľstva voči cudzincom, osoby ženského pohlavia sú vylučované zo spoločenského života a pracovného života z náboženských dôvodov alebo nie je dostatočná vybavenosť inžinierskymi sieťami, najmä sú zhoršené dodávky elektrickej energie a úžitkovej vody, nie je alebo je nedostatočne vybudovaná kanalizačná sieť.
(7)
Štátom so sťaženými životnými podmienkami je štát, ktorého súčet hodnôt podľa odsekov 2 až 6 je najmenej 5.
§ 2
Zrušuje sa výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 18. júna 2010 č. 281.903/2010-OSUR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o sťažených životných podmienkach štátneho zamestnanca (oznámenie č. 293/2010 Z. z.).
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2017.
Miroslav Lajčák v. r.