• Dátum účinnosti

1/2017

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
OPATRENIE
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 18. januára 2017 č. 38324/2017-110, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 10/2017 Z. z.)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 209 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998
č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov (oznámenie č. 228/1998 Z. z.) v znení výnosu z 9. marca 2012 č. 16057/2012-110 (oznámenie č. 109/2012 Z. z.), výnosu z 19. decembra 2013 č. 44808/2013-110 (oznámenie č. 494/2013 Z. z.) a opatrenia zo 17. marca 2016 č. 39346/2016-110 (oznámenie č. 143/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V úvodnej vete sa slová „podľa § 209 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 8 a § 209 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 2/2017 Z. z.“.
2.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Personálne, materiálne a technické podmienky
na riadny výkon činnosti súdneho exekútora

(1) Súdny exekútor (ďalej len „exekútor“) spĺňa personálne podmienky na riadny výkon činnosti exekútora, ak má také personálne zabezpečenie exekútorského úradu, aby bol s ohľadom na počet neskončených vecí spôsobilý vykonávať všetky činnosti podľa predpisov upravujúcich jeho činnosť v primeraných lehotách, bez zbytočných prieťahov a s odbornou starostlivosťou. Na ten účel zamestnáva zamestnancov v pracovnom pomere alebo inom pracovnoprávnom vzťahu, ktorí sú poverení vykonávaním úkonov v exekučnom konaní.

(2) Exekútor spĺňa materiálne podmienky, ak má
a) v exekútorskom úrade vyhradené primerané miesto, kde sa zabezpečuje právo nazerať do exekučného spisu,
b) spisovňu umiestnenú v priestore, ktorý umožňuje prehľadné uloženie spisov,
c) zriadený exekútorský archív tak, aby jeho umiestnenie neznemožňovalo výkon dohľadu na mieste.

(3) Exekútor spĺňa technické podmienky, ak
a) má hardwarové vybavenie umožňujúce rýchle a efektívne vybavovanie vecí, najmä počítač, tlačiareň, skener, prípadne reprografické zariadenie na účel výkonu zaručenej konverzie a prevedenia listinnej podoby dokumentov do elektronickej podoby,
b) má softwarové vybavenie umožňujúce
1. elektronické spracovanie exekučných vecí,
2. sledovanie lehôt na podávanie správ o exekučnom konaní (§ 59 ods. 3 Exekučného poriadku) a zasielania údajov o aktuálnom stave vymoženia nároku a trov exekútora (§ 29 ods. 6 Exekučného poriadku),
3. autorizáciu podaní podľa osobitného predpisu,1)
4. zaručenú konverziu,
c) má internetové pripojenie s takou prenosovou rýchlosťou, ktorá umožňuje bezproblémovú komunikáciu v dátovej sieti a zriadenú telefónnu linku,
d) má zriadenú adresu e-mailovej schránky v doméne Slovenskej komory exekútorov (ďalej len „komora“),
e) analyticky vedie evidenciu o stavoch vymožených peňažných prostriedkov podľa jednotlivých exekučných vecí v účtovnej evidencii, ako aj v exekučných spisoch.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou 1 sa označujú ako 1a.

3.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Exekútorský úrad

§ 1a

Na výkon exekučnej činnosti si exekútor zriaďuje exekútorský úrad v sídle, ktoré si určil v žiadosti o vymenovanie.“.

4.
V § 11 odsek 2 znie:
„(2) Poštové poukazy na adresu vyberie exekútor alebo ním poverený zamestnanec a zabezpečí vloženie tejto finančnej hotovosti na osobitný účet podľa § 12 ods. 5 Exekučného poriadku, ibaže ide o trovy exekúcie.“.
5.
V § 20 odsek 1 znie:
„(1) Exekútor alebo ním poverený zamestnanec môže z listín tvoriacich obsah spisu uloženého v kancelárii vydávať na žiadosť osôb podľa § 205 Exekučného poriadku odpisy alebo potvrdenia. O vydaných odpisoch vedie exekútor evidenciu v príslušnom spise.“.
6.
§ 24 znie:

㤠24

(1) Na účely dodržiavania jednotnej formy listín o úkonoch, ktoré exekútor vykonáva pri exekučnej činnosti a ďalšej činnosti podľa Exekučného poriadku, exekútor používa tlačivá a elektronické formuláre, ktoré komora zverejňuje na svojom webovom sídle. Tlačivá a formuláre vypracúva komora po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a ich aktualizáciu komora vykonáva priebežne, najmä na základe legislatívnych zmien a iných podnetov.

(2) Na zjednodušenie a uľahčenie práce súvisiacej s vedením spisov, registrov a ostatných evidenčných pomôcok sa môžu používať aj ďalšie tlačivá a formuláre, ktorých obsah schválila komora. Komora môže vydať aj vzorové postupy na realizáciu úkonov exekučnej činnosti. Ďalšie tlačivá, formuláre a vzorové postupy na realizáciu úkonov exekučnej činnosti a ich zmeny komora zasiela ministerstvu.“.

7.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠24a
Spoločné ustanovenie k prijímaniu, autorizácii
a doručovaniu písomností v elektronickej podobe

Na prijímanie písomností, autorizáciu písomností a doručovanie písomností exekútorom v elektronickej podobe sa vzťahujú predpisy o elektronickom výkone verejnej moci.1)“.

8.
V § 27 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ho má exekútor k dispozícii,“.
9.
V § 27 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
10.
Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠31a
Evidenčné číslo exekútora

Evidenčné číslo exekútora je číslo exekútora na odznaku (§ 14 Exekučného poriadku). Pod evidenčným číslom exekútora je exekútor zapísaný v zozname exekútorov.“.

11.
V § 32 odsek 1 znie:
„(1) Každému spisu exekútor pridelí spisovú značku. Spisová značka sa skladá z evidenčného čísla exekútora, označenia príslušného registra, do ktorého je vec zapísaná, poradového čísla veci a posledného dvojčíslia kalendárneho roku (napríklad 25EX 152/17). Poradové číslo veci a posledné dvojčíslie kalendárneho roku sa používa ako variabilný symbol pre identifikáciu platieb k jednotlivým exekučným veciam (napríklad 15217). “.
12.
V § 33 ods. 1 sa vypúšťa čiarka za slovom „veci“ a slová „ak v § 34a ods. 4 nie je ustanovené inak“.
13.
V § 34 ods. 1 sa slová „EX 125/96-3“ nahrádzajú slovami „123EX 125/17-3“.
14.
§ 34a sa vypúšťa.
15.
§ 35 vrátane nadpisu znie:

㤠35
Spisový prehľad

Spis obsahuje spisový prehľad, ktorý slúži na stručnú informáciu o obsahu spisu. Do spisového prehľadu sa zapisuje najmä názov a označenie písomnosti a číslo listu písomnosti podľa poradia v spise.“.

16.
V § 40 druhej vete sa slovo „umožňuje“ nahrádza slovom „nevylučuje“.
17.
V § 43 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).
18.
V § 48 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Poverenie na vykonanie exekúcie zapíše zamestnanec exekútora poverený vedením registra do príslušného registra v deň doručenia. Do stĺpca „Došlo dňa“ sa vždy zapíše dátum doručenia do elektronickej schránky exekútora.

(2) Ak boli v rovnaký deň doručené exekútorovi viaceré poverenia na vykonanie exekúcie, zapíšu sa do registra v poradí, v akom boli doručené do elektronickej schránky exekútora.“.

19.
V § 56 ods. 1 prvá veta znie:
„Spisy exekútor požičiava na písomnú žiadosť orgánom činným v trestnom konaní a súdu
(§ 207 Exekučného poriadku).“.
20.
V § 56 ods. 2 sa slová „oprávnené orgány a znalcov“ nahrádzajú slovami „orgány podľa odseku 1 alebo súd“.
21.
V § 70 sa vypúšťajú slová „(skrine, zásuvky a pod.)“.
22.
V § 72 odsek 2 znie:
„(2) Skončený spis sa uloží do exekútorského archívu po ukončení exekučného konania.“.
23.
Za § 73b sa vkladá § 73c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠73c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2017

Exekučné spisy v exekučných konaniach začatých pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 31. marca 2017.“.

24.
25.
Prílohy č. 7 a 9 až 11 sa vypúšťajú.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2017 okrem čl. I bodov 3 až 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2017.
Lucia Žitňanská v. r.
podpredsedníčka vlády
a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky