• Dátum účinnosti

9/2016

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
OPATRENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
z 23. marca 2016, č. 600.239/2016-ORPO, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zadaní zákazky na rozvojovú spoluprácu
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 140/2016 Z. z.)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 9 ods. 6 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Obsah súťažných podmienok
Súťažné podmienky na predkladanie ponúk na zadanie zákazky (ďalej len „ponuka“) obsahujú najmä
a)
názov zadávateľa súťažných podmienok,
b)
referenčné číslo zákazky,
c)
názov zákazky,
d)
druh zákazky,
e)
okruh oprávnených subjektov,
f)
účel zákazky,
g)
opis zákazky,
h)
spôsob predkladania ponúk,
i)
predpokladanú hodnotu predmetu zákazky,
j)
dĺžku realizácie zákazky,
k)
lehotu na prevzatie súťažných podmienok a lehotu na predkladanie ponúk,
l)
spôsob a kritériá hodnotenia ponúk,
m)
formulár na predloženie ponuky a zoznam príloh.
§ 2
Postup pri vyhodnocovaní ponúk
(1)
Komisia podľa § 7 ods. 5 zákona rokuje o ponukách, ktoré splnili súťažné podmienky. Komisia hodnotí ponuky spôsobom a podľa kritérií uvedených v súťažných podmienkach.
(2)
Zo zasadnutia komisie sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý obsahuje najmä čas a miesto zasadnutia komisie, program zasadnutia komisie, poradie ponúk spolu s odôvodnením komisie, prezenčnú listinu a uznesenie zo zasadnutia komisie.
(3)
Podklad pre ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na rozhodnutie o zadaní zákazky tvoria poradie ponúk s odôvodnením a písomný záznam zo zasadnutia komisie podľa odseku 2.
§ 3
Zmluva
Zmluva o zadaní zákazky (ďalej len „zmluva“) uzatvorená agentúrou s úspešným uchádzačom obsahuje najmä
a)
číslo zmluvy,
b)
identifikačné údaje zmluvných strán,
c)
bankové spojenie uchádzača,
d)
predmet zmluvy,
e)
práva a povinnosti zmluvných strán,
f)
dobu realizácie zákazky,
g)
dobu platnosti zmluvy,
h)
hodnotu predmetu zákazky,
i)
spôsob finančnej kontroly a spôsob preukázania splnenia účelu zákazky,
j)
prílohy zmluvy.
§ 4
Účinnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.
Miroslav Lajčák v. r.