• Dátum účinnosti

8/2016

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

8
OPATRENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
z 23. marca 2016, č. 600.238/2016-ORPO, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní finančného príspevku na rozvojovú spoluprácu
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 139/2016 Z. z.)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8 ods. 9 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
(1)
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku (ďalej len „žiadosť“) podľa § 8 ods. 1 písm. b) až d) zákona sa predkladá na formulári, ktorý sa zverejňuje spolu s podmienkami získania finančného príspevku na webovom sídle príslušného zastupiteľského úradu Slovenskej republiky (ďalej len „zastupiteľský úrad“). Žiadosť obsahuje najmä
a)
účel projektu, na ktorý sa žiada finančný príspevok,
b)
názov a sídlo žiadateľa o finančný príspevok (ďalej len „žiadateľ), štatutárny orgán žiadateľa a číslo registrácie žiadateľa, ak je žiadateľ registrovaný,
c)
termín a miesto realizácie projektu,
d)
popis projektu,
e)
požadovanú výšku finančného príspevku.
(2)
Prílohou žiadosti sú doklady preukazujúce skutočnosti uvedené v žiadosti a v projekte.
§ 2
Zmluva
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (ďalej len „zmluva“) obsahuje najmä
a)
číslo zmluvy,
b)
identifikačné údaje zmluvných strán,
c)
bankové spojenie,
d)
predmet zmluvy,
e)
práva a povinnosti zmluvných strán,
f)
dobu realizácie projektu,
g)
výšku finančného príspevku,
h)
spôsob finančnej kontroly a spôsob preukázania splnenia účelu poskytnutého finančného príspevku,
i)
prílohy zmluvy.
§ 3
Zverejňovanie informácií o poskytovaní finančných príspevkov
(1)
Na webovom sídle zastupiteľského úradu sa zverejňujú
a)
schválený rozpočet na finančné príspevky pre daný rozpočtový rok pre príslušný zastupiteľský úrad,
b)
informácie o poskytnutých finančných príspevkoch,
c)
často kladené otázky súvisiace s finančnými príspevkami.
(2)
Na webovom sídle agentúry sa zverejňujú najmä znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie finančných príspevkov podľa zákona a informácie o poskytnutých finančných príspevkoch.
§ 4
Účinnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.
Miroslav Lajčák v. r.