• Dátum účinnosti

7/2016

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

7
OPATRENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
z 23. marca 2016 č. 600.237/2016-ORPO, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií na rozvojovú spoluprácu
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 138/2016 Z. z.)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 7 ods. 8 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „výzva“) obsahuje
a)
názov vyhlasovateľa výzvy,
b)
referenčné číslo výzvy,
c)
dátum zverejnenia výzvy a uzatvorenia výzvy,
d)
lehotu na prijímanie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“),
e)
účel dotácie,
f)
celkovú sumu finančných prostriedkov a najvyššiu sumu dotácie,
g)
dobu realizácie projektu,
h)
oprávnené subjekty podľa § 7 ods. 1 alebo ods. 2 zákona (ďalej len „žiadateľ“) na predkladanie žiadostí,
i)
postup pri predkladaní žiadosti,
j)
spôsob hodnotenia žiadostí, vrátane hodnotiacich kritérií,
k)
formulár žiadosti a projektového dokumentu a zoznam ostatných príloh k žiadosti.
§ 2
Žiadosť
Žiadosť obsahuje:
a)
názov, sídlo, identifikačné číslo a štatutárny orgán žiadateľa,
b)
referenčné číslo výzvy,
c)
účel dotácie,
d)
názov projektu,
e)
miesto a dobu realizácie projektu,
f)
celkovú hodnotu projektu,
g)
požadovanú sumu dotácie,
h)
preukázanie spolufinancovania projektu podľa § 7 ods. 5 zákona.
§ 3
Vyhodnocovanie žiadostí
(1)
Pri vyhodnocovaní žiadosti spĺňajúcej náležitosti podľa § 2, okrem žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona, sa prihliada na odborné stanovisko Slovenskej agentúry pre rozvojovú spoluprácu (ďalej len „agentúra“) a stanovisko príslušného zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.
(2)
Komisia pri vyhodnocovaní žiadostí postupuje nestranne.
(3)
Žiadosti spolu so stanoviskami a odbornými stanoviskami podľa odseku 1 sa zasielajú členom komisie. Žiadosť sa hodnotí podľa kritérií uvedených vo výzve. Hodnotenie sa vykonáva elektronicky; to neplatí na vyslanie dobrovoľníka do partnerskej krajiny. Elektronický prístup k žiadostiam je pre členov komisie zabezpečený len počas ich hodnotenia. Pred zasadnutím komisie sa hodnotenia vypracované členmi komisie zasielajú tajomníkovi komisie, ktorý na základe súčtu pridelených bodov zostaví poradie žiadostí.
(4)
Komisia rokuje o žiadostiach najneskôr dva mesiace po skončení lehoty na prijímanie žiadostí. Na zasadnutí komisie sa hlasuje o konečnom poradí žiadostí a o tom, ktoré žiadosti komisia odporúča na schválenie. Výsledok hlasovania komisie má formu uznesenia. Uznesenie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov komisie. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu komisie alebo ním povereného člena komisie.
(5)
Zo zasadnutia komisie sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý obsahuje najmä čas a miesto zasadnutia komisie, program zasadnutia komisie, zoznam všetkých žiadostí, zoznam žiadostí odporučených na schválenie komisiou s odôvodnením, zoznam žiadostí neodporučených na schválenie komisiou s odôvodnením, prezenčnú listinu a uznesenie zo zasadnutia komisie.
(6)
Ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa predkladá záznam podľa odseku 5 a zoznam žiadostí odporučených na schválenie komisiou spolu s návrhom sumy dotácie.
§ 4
Zmluva
Zmluva o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“) obsahuje najmä
a)
číslo zmluvy,
b)
identifikačné údaje zmluvných strán,
c)
bankové spojenie,
d)
predmet zmluvy,
e)
práva a povinnosti zmluvných strán,
f)
dobu realizácie projektu,
g)
dobu platnosti zmluvy,
h)
výšku dotácie a povinného spolufinancovania,
i)
spôsob finančnej kontroly a spôsob preukázania splnenia účelu poskytnutého finančného príspevku,
j)
prílohy zmluvy.
§ 5
Zverejňovanie informácií o poskytovaní dotácií
Na webovom sídle agentúry sa zverejňujú najmä
a)
znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií podľa zákona,
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky, ktorý je súčasťou zamerania dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na nasledujúci rok,
c)
zoznam všetkých schválených žiadostí vrátane dátumu schválenia, výšky dotácie, účelu dotácie a identifikácie konečného prijímateľa dotácie,
d)
zoznam všetkých neschválených žiadostí,
e)
vyhodnotenie ukončených projektov,
f)
často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
§ 6
Účinnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.
Miroslav Lajčák v. r.