• Dátum účinnosti

6/2016

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

6
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 27. januára 2016 č. MF/007241/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 78a ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 360/2013 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty je uvedený v prílohe.
§ 2
Vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty podľa predpisu účinného do 31. marca 2016 sa použije pri podávaní kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobia, ktoré sa končia najneskôr 31. marca 2016.
§ 3
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. novembra 2013 č. MF/19057/2013-73, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (oznámenie č. 403/2013 Z. z.).
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.
Peter Kažimír v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky
Príloha k opatreniu č. 6/2016 Z. z.