• Dátum účinnosti

5/2016

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 16. februára 2016 o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 96/2016 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 33 ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Vlastné zdroje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „vlastné zdroje“) tvoria základné vlastné zdroje podľa § 2 ods. 1 a dodatkové vlastné zdroje podľa § 3 ods. 1 znížené o odpočítateľné položky podľa § 4.
§ 2
(1)
Základné vlastné zdroje tvoria položky vytvárajúce hodnotu základných vlastných zdrojov znížené o položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov.
(2)
Položky vytvárajúce hodnotu základných vlastných zdrojov sú
a)
splatené základné imanie,
b)
emisné ážio,
c)
rezervný fond1) a ostatné fondy tvorené zo zisku po zdanení okrem tých fondov, ktoré majú povahu záväzku,
d)
ostatné kapitálové fondy okrem oceňovacieho rozdielu z prepočtu hodnôt majetkových cenných papierov a vkladov v cudzej mene,
e)
nerozdelený zisk z minulých rokov,
f)
výsledok hospodárenia, ak je ním zisk, a to aj pred jeho schválením.
(3)
Položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov sú
a)
vlastné akcie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti v ich účtovnej hodnote, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť nadobudla,
b)
dlhodobý nehmotný majetok, najmä zriaďovacie výdavky doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a čistá účtovná hodnota softvéru,
c)
strata bežného účtovného obdobia a neuhradená strata z minulých rokov,
d)
vklad doplnkovej dôchodkovej spoločnosti v jeho účtovnej hodnote do základného imania akcionára doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý má podiel na jej základnom imaní 10 % alebo viac, najviac do výšky emisného kurzu akcií doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré sú vo vlastníctve tohto akcionára v účtovnej hodnote, zníženej o pomernú časť položky k tomuto vkladu, ktorá vyjadruje riziká, straty a znehodnotenia,
e)
dobré meno (goodwill), ak je jeho zostatok aktívny,
f)
výsledok hospodárenia, ak je ním strata, a to aj pred jeho schválením.
§ 3
(1)
Dodatkové vlastné zdroje tvoria
a)
podriadené dlhy, ktorých zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok a spĺňajú tieto podmienky:
1.
zmluva, na základe ktorej prichádza k prijatiu podriadeného dlhu doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou sa riadi ustanoveniami o záväzku podriadenosti podľa všeobecného predpisu2),
2.
zmluva o podriadenom dlhu je uzavretá na dobu určitú,
3.
veriteľ na základe zmluvy o podriadenom dlhu poskytol doplnkovej dôchodkovej spoločnosti peňažné prostriedky
3a. najmenej na päť rokov,
3b.v celej hodnote,
3c.s dohodnutým začiatkom splácania po uplynutí najmenej piatich rokov od ich poskytnutia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a
3d. bez možnosti žiadať ich predčasné splatenie,
b)
rezervy na pokrytie rizík z vlastnej činnosti, ak tieto rezervy sú doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voľne k dispozícii na účely pokrytia rizík z vlastnej činnosti.
(2)
Podriadené dlhy podľa odseku 1 písm. a) tvoria dodatkové vlastné zdroje vo výške
a)
100 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako päť rokov,
b)
80 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako štyri roky, ale nepresahuje päť rokov,
c)
60 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako tri roky, ale nepresahuje štyri roky,
d)
40 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako dva roky, ale nepresahuje tri roky,
e)
20 % ich menovitej hodnoty, ak ich zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok, ale nepresahuje dva roky.
(3)
Znižovanie výšky hodnôt podriadených dlhov podľa odseku 2 sa nepoužije, ak je písomne zmluvne dohodnuté, že ani istinu podriadeného dlhu, ani úroky z neho nie je dlžník povinný splácať v dohodnutých termínoch, ak by zaplatenie týchto splátok znamenalo zníženie primeranosti vlastných zdrojov pod hodnotu ustanovenú v § 33 ods. 3 zákona.
(4)
Podriadeným dlhom sa na účely tohto opatrenia rozumie úver alebo pôžička prijatá doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ak sa doplnková dôchodková spoločnosť dohodla s veriteľom na záväzku podriadenosti.
(5)
Podriadené dlhy podľa odseku 1 písm. a) sú súčasťou dodatkových vlastných zdrojov najviac do polovice hodnoty jej základných vlastných zdrojov.
(6)
Dodatkové vlastné zdroje sú súčasťou vlastných zdrojov najviac do hodnoty základných vlastných zdrojov.
§ 4
(1)
Hodnota základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov sa znižuje o
a)
súčet čistých účtovných hodnôt
1.
vkladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do základného imania finančných inštitúcií podľa § 29 ods. 4 zákona (ďalej len „finančná inštitúcia“), ktoré nie sú vyššie ako 10 % základného imania týchto finančných inštitúcií a
2.
podriadených pohľadávok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči finančným inštitúciám podľa prvého bodu, ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov týchto finančných inštitúcií,
b)
súčet čistých účtovných hodnôt
1.
vkladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do základného imania finančných inštitúcií, ktoré nie sú vyššie ako 10 % základného imania týchto finančných inštitúcií a
2.
podriadených pohľadávok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré sú iné ako podriadené pohľadávky uvedené v písmene a) druhom bode voči finančným inštitúciám a ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov týchto finančných inštitúcií, ak je tento súčet vyšší ako 10 % súčtu základných vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a dodatkových vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
súčet čistých účtovných hodnôt
1.
majetkových účastí3) doplnkovej dôchodkovej spoločnosti v poisťovniach, zaisťovniach a v poisťovacích holdingových spoločnostiach a
2.
podriadených pohľadávok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči poisťovniam, zaisťovniam a poisťovacím holdingovým spoločnostiam, ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov týchto spoločností, a ak v nich má doplnková dôchodková spoločnosť majetkovú účasť.
(2)
Podriadenou pohľadávkou sa na účely tohto opatrenia rozumie pohľadávka doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá pri úpadku dlžníka alebo jeho zrušení s likvidáciou bude uspokojená až po uspokojení pohľadávok ostatných veriteľov a jej uspokojenie nie je žiadnym spôsobom zabezpečené.
§ 5
Položky vlastných zdrojov podľa § 2 až 4 sa zahrnú do výpočtu vlastných zdrojov, ak ich možno bez zbytočného odkladu a bez obmedzenia použiť na pokrytie rizík a strát z podnikania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
§ 6
(1)
Splnenie podmienok o primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sa preukazuje predložením hlásenia Dds (PVZ) 02-04 Hlásenie o primeranosti
vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe.
(2)
Hlásenie podľa odseku 1 sa predkladá elektronicky najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa predkladá.
(3)
Elektronickým predkladaním hlásenia podľa odseku 2 sa rozumie predkladanie hlásenia Národnej banke Slovenska prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.
§ 7
Hlásenia za rok 2015, ktoré sa predkladajú v roku 2016, sa zostavia a predložia podľa právneho predpisu účinného do 29. februára 2016.
§ 8
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení vyhlášky č. 605/2006 Z. z., vyhlášky č. 523/2008 Z. z . a vyhlášky č. 246/2009 Z. z.
§ 9
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2016.
Jozef Makúch v. r.

guvernér
1)
§ 67 Obchodného zákonníka
2)
§ 408a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
3)
§ 8 písm. l) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)  v znení zákona č. 635/2004 Z. z.