• Dátum účinnosti

40/2016

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

40
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 08813 – OL - 2016 z 15. decembra 2016, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 388/2016 Z. z.)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 10 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2013 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko - terapeutických skupín je uvedený v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa:
výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. marca 2015 č. S10109-OL-2014, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (oznámenie č. 67/2015 Z. z.).
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Tomáš Drucker v. r.
minister
Príloha k opatreniu č. 40/2016 Z. z.