• Dátum účinnosti

4/2016

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
OPATRENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 27. januára 2016
č. 07059/2016/C421-SCLVD/05695-M, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 4. novembra 2014 č. 05358/2014/C421-SCLVD/67299-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 19 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 4. novembra 2014 č. 05358/2014/C421-SCLVD/67299-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky (oznámenie č. 313/2014 Z. z.) sa dopĺňa takto:
1.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Formulár štandardnej lekárskej správy člena lodnej posádky sa používa na uľahčenie výmeny informácií o členoch lodnej posádky v prípade choroby alebo úrazu medzi veliteľom námornej lode a príslušnými zdravotníckymi pracovníkmi na pevnine a na námornej lodi. O obsahu formulára štandardnej lekárskej správy člena lodnej posádky sa zachováva mlčanlivosť. Vzor formulára štandardnej lekárskej správy člena lodnej posádky v slovenskom jazyku a anglickom jazyku je uvedený v prílohe č. 2a.“.
2.
Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá vrátane nadpisu znie:Prevziať prílohu - nullPríloha č.2a
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2016.
Ján Počiatek
minister