• Dátum účinnosti

39/2016

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2016 MF/017857/2016-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 384/2016 Z. z.)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Prevziať prílohu - nullText opatrenia
Peter Kažimír v. r.
minister financií