• Dátum účinnosti

38/2016

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

38
OPATRENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 15. decembra 2016 č. 27706/2016/B820-SBPMR/79633-M, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 6. decembra 2013 č. 17343/2013/B821-SBPMR/73158-M, ktorým sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 383/2016 Z. z.)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 16 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 6. decembra 2013 č. 17343/2013/B821-SBPMR/73158-M, ktorým sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania (oznámenie č. 459/2013 Z. z.) v znení opatrenia z 15. decembra 2014 č. 16949/2014/B821-SBPMR/76773-M (oznámenie č. 381/2014 Z. z.) a opatrenia zo 17. decembra 2015 č. 26972/2015/B821-SBPMR/81164-M (oznámenie č. 54/2016 Z. z.). sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 kritérium č. 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré vrátane bodovej hodnoty kritéria znie:

„d) Poskytnutie dotácie na obstaranie viac ako 50 nájomných bytov na 1000 obyvateľov od roku 2000 do roku, ktorý predchádza roku predloženia žiadosti
d) mínus 3 body za každý obstarávaný nájomný byt nad 50 bytov na 1000 obyvateľov“.
2.
V prílohe č. 1 sa vypúšťa kritérium č. 4.
Doterajšie kritériá č. 5 až 15 sa označujú ako kritériá č. 4 až 14.
3.
V prílohe č. 1 kritériu č. 12 stĺpci „Bodová hodnota kritéria“ sa slová „plus 10 bodov“ nahrádzajú slovami „plus 20 bodov“.
4.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa kritérium č. 3.
Doterajšie kritériá č. 4 až 9 sa označujú ako kritériá č. 3 až 8.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Arpád Érsek v. r.
minister