• Dátum účinnosti

36/2016

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

36
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 9. novembra 2016 č. MF/015062/2016-726, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 372/2016 Z. z.)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 104 ods. 12 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Údaje o dani z nehnuteľností sa predkladajú na tlačive „Výkaz o dani z nehnuteľností“, ktorého vzor je uvedený v prílohe.
(2)
Výkaz o dani z nehnuteľností sa doručuje Ministerstvu financií Slovenskej republiky prostredníctvom Rozpočtového informačného systému pre samosprávu (RIS.SAM) v elektronickej podobe vyplnením údajov tlačiva alebo importom dát zo štruktúrovaného súboru.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. novembra 2015 č. MF/018880/2015-725, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností (oznámenie č. 57/2016 Z. z.).
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Peter Kažimír v. r.
minister financií Slovenskej republiky
Príloha k opatreniu č. 36/2016 Z. z.