• Dátum účinnosti

34/2016

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

34
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
č. 8 z 13. decembra 2016 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňouz iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 361/2016 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 21 ods. 6 a § 79 ods. 11 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Prevziať prílohu - Obsah opatrenia
Jozef Makúch v. r.
guvernér