• Dátum účinnosti

32/2016

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

32
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 22. novembra 2016, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2015 o predkladaní informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 336/2016 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 191 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní a § 192a ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 206/2013 Z. z. a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. februára 2015 č. 1/2015 o predkladaní informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika (oznámenie č. 43/2015 Z. z.) sa mení takto:
§ 3 znie:

㤠3
Výkaz sa predkladá Národnej banke Slovenska elektronicky prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2016.
Jozef Makúch v. r.
guvernér